Javni poziv JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije

Javni poziv JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije

11. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1528

Namen poziva: Namen javnega poziva je podrobneje opredeliti načine dodeljevanja pomoči, tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne energije, pogoje za dodelitev pomoči, vrste dokazil za izkazovanje in izpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči, vrste upravičencev do pomoči ter intenzivnost in višino finančne pomoči skladno z Uredbo.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je dodelitev pomoči v obliki nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in priključno moč oddaje v distribucijski sistem, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (v nadaljevanju tudi projekt), in sicer za:

1. Proizvodne naprave

A - proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:

  • A 1.1. fotonapetostna elektrarna
  • A 1.2. fotonapetostna elektrarna - prostostoječa
  • A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
  • A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
  • A 1.5. fotonapetostna elektrarna - skupnostna

2. Hranilniki

V okviru prijave posameznega projekta lahko prijavitelj hkrati vključi tudi shranjevanje električne energije. Pomoč za shranjevanje se dodeli na podlagi kapacitete hranilnika, za katerega se pomoč dodeli glede na inštalirano moč proizvodne naprave, h kateri je hranilnik prigrajen in zato ni opredeljen v posebnem podtipu glede na razpoložljiva sredstva.

V primeru, da prijavitelj prijavlja projekt s hranilnikom, mora biti hranilnik naveden v Soglasju za priključitev. Če hranilnik ni naveden v Soglasju za priključitev se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna brez hranilnika.

Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE - elektrika).

Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.

Da je hranilnik električne energije del posameznega projekta, mora biti priključen na isto razdelilno transformatorsko postajo kot nova proizvodna naprava.

Pomoč se ne dodeli za nakup rabljenega, obnovljenega, pilotnega in prototipnega hranilnika.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov eurov, od tega je 5 milijonov namenjenih za tip A 1.5. fotonapetostna elektrarna - skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.

Pozivnik: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.

Rok: Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 8. 7. 2024 od 10. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani: www.borzen.si. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na telefonski številki: (01) 620-76-55 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani: www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova: ove@borzen.si.

Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani: www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije prijavitelja projekta, ne bo odločil drugače.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj