Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024-2025 (JR Start-up konzorcij)

Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024-2025 (JR Start-up konzorcij)

11. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1422

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Podporne storitve bodo prispevale:

 • h krepitvi inovativnega podjetniškega potenciala;
 • k pospeševanju ustanavljanja novih inovativnih zagonskih podjetij;
 • k povečevanju števila novoustanovljenih inovativnih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; in
 • k izboljšanju razvojnega potenciala in konkurenčnosti inovativnih zagonskih podjetij in posledično k znižanju stopnje njihove umrljivosti v začetnih fazah razvoja.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je prispevati k specifičnemu cilju RSO1.3 »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP«, prednostne naloge 1 »Inovacijska družba znanja, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja)« (RCO 01);
 • kazalnik učinka »podprta nova podjetja« (RCO 05); in
 • kazalnik učinka »povečanje števila podjetij, ki so prejela podporo/podjetja z nefinančno podporo« (RCO 04).

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s:

 • promocijo inovativne podjetniške kulture:
 • informiranjem in promocijo,
 • start-up dogodki;
 • izvajanjem celovitih podpornih storitev:
 • start-up programi (pred-inkubacijski, inkubacijski in horizontalni pospeševalniški),
 • start-up svetovanjem,
 • start-up mentoriranjem, in
 • ekspertnim svetovanjem.

Poleg zgoraj opredeljenih podpornih storitev in aktivnosti bo izbran nacionalni start-up konzorcij izvajal še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje ustreznih in celovitih podpornih storitev.

Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.

Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev in aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa so:

 • inovativni potencialni podjetniki (posamezniki z inovativno podjetniško idejo, študentje, raziskovalci itd.) in;
 • inovativna zagonska podjetja;

Upravičenec pri izvedbi operacije bo izbrani konzorcij prijaviteljev, ki bo izvajal storitve start-up konzorcija kot je opredeljeno v V. točki razpisne dokumentacije.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.841.666,67 evrov.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog je 28. 6. 2024.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-38, (02) 234-12-81 in (02) 234-12-46 ali na e-pošti: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si. Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj