Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

31. 05. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 31. 5. 2024, Stran: 1263

V Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023–2026 (Uradni list RS, št. 118/23) se:

1. Pri pravnih podlagah se doda: Uredbe (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/24'' (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400795).

2. Dvanajsti odstavek 2.2 točke razpisa spremeni tako da se glasi: Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 30. 9. 2027.

3. Prva alineja tretjega odstavka 2.4. točke razpisa spremeni tako da se glasi: zasedenost novo urejenih uporabnih površin namenjenih za podjetniške vsebine v zgrajenem podjetniškem inkubatorju v roku treh let od zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029 (v % glede na novo urejene površine).

4. Sedmi odstavek 5.2. točke razpisa spremeni tako da se glasi: Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celoten projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti pridobljeno najkasneje 6 mesecev po oddaji vloge na ta javni razpis, razen v primeru oddaje vloge na zadnji rok, ko mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobljeno najkasneje 2 meseca po oddaji vloge na javni razpis.

5. Prvi, drugi in četrti odstavek 9. točke razpisa spremenijo tako da se glasijo:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 32.505.882,35 EUR, pri čemer je razdelitev po namenih sledeča:

  • Namen A: 31.905.882,35 EUR;
  • Namen B: 600.000,00 EUR.

Razdelitev sredstev na EU del in Nacionalni (SLO) prispevek pri je sledeč:

Proračunska postavka

EU del (85 %) (EUR)

Nacionalni prispevek (15 %) (proračun RS) (EUR)

Skupaj (EUR)

EU 21-27 - Sklad za pravičen prehod (SPP)-SAŠA

27.120.000,00

4.785.882,35

31.905.882,35

EU 21-27 - Sklad za pravičen prehod (SPP)-Zasavje

510.000,00

90.000,00

600.000,00

Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih od 2024 do 2027.

6. Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 10. točke razpisa se spremenijo, tako da se glasijo:

Za zaključek izvajanja projekta se šteje zaključek vseh predvidenih aktivnosti iz vloge. Skrajni rok za zaključek izvajanja projekta v okviru javnega razpisa je 30. 9. 2027, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov se začne s 1. 1. 2021, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa. Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI v okviru javnega razpisa je 30. 9. 2027.

Upravičenost javnih izdatkov se začne s 1. 1. 2021 in se zaključi s 31. 10. 2027.

Dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinanciranju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja, pri čemer lahko prijavitelj v letu 2027 načrtuje največ 25 % vrednosti upravičenih stroškov.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj