Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025

26. 09. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 99, Datum: 22. 9. 2023, Stran: 1739

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilji razpisa: S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Storitve so:

 • promocija podjetniške kulture:
 • informiranje in promocija,
 • dogodki SPOT Svetovanje.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
 • osnovno SPOT svetovanje,
 • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
 • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
 • podjetniško mentoriranje.

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane navedene storitve tega javnega razpisa za vse potencialne podjetnike in MSP.

Poleg navedenih storitev bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v 3. poglavju tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 7.763.964,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije – SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 20. 10. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podporno.okolje@spiritslovenia.si.

Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj