Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

18. 04. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 14. 4. 2023, Stran: 811

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

S prejšnjo turistično strategijo, Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, je bila vpeljana kategorija vodilnih destinacij - po opredelitvi v strategiji tistih destinacij, ki so vodilne glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje podobe/prepoznavnosti makro destinacije in s tem Slovenije.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028 (SST 2022-2028) ohranja vodilne destinacije s tem, da jasneje definira pogoje zanje, uvaja pa perspektivne DMO ter regijske turistične destinacije in regijske DMO. Strategija določa, da je status trenutnih vodilnih destinacij zamrznjen do konca leta 2023.

V SST 2022-2028 je opredeljena vizija slovenskega turizma: »Zelena butičnost z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse«, ki naslavlja predvsem preobrazbo ponudbene strani in se osredotoča na odgovornega, zahtevnejšega gosta. Za doseganje vizije se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti.

Za doseganje vizije SST 2022-2028 STO zasleduje sledeče cilje:

 • krepitev prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot zelene, butične turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia,
 • trajnostni razvoj in digitalna preobrazba slovenskega turizma z nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma, merjenjem učinkov turizma in usmerjanjem turističnih tokov (tudi s podporo vzpostavitve nacionalnega informacijskega središča),
 • nadgradnja modela vodilnih destinacij ter priprava modela regijskega združevanja kot podporno okolje za nadaljnjo rast in razvoj v skladu s prioritetami strategije,
 • okrepitev upravljanja razvoja produktov s ciljem krepitve razvoja produktov z višjo dodano vrednostjo in zmanjševanjem razkoraka med trženjsko podobo in stanjem na destinaciji,
 • priprava modela in izvedba procesa reorganizacije delovanja STO v skladu s smernicami SST 2022-2028 in okrepitev funkcij upravljanja destinacij, produktnega razvoja in digitalne preobrazbe.

Skladno z novo turistično strategijo in s ključnimi cilji STO je osnovni cilj javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije in ostalih aktivnosti, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).

Cilji razpisa: Podporni cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma in spodbujanje digitalne preobrazbe vodilnih destinacij,
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij, s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
 • usmerjena promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilnih destinacij,
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših in odgovornih obiskovalcev ter usmerjenost na domači in tuje trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

 • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
 • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
 • razvoj, nakup in implementacija sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
 • uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
 • priprava in organizacija študijskih potovanj,
 • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
 • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 10. 5. 2023, do 24. ure, in 5. 6. 2023, do 24. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavila javno informacijo in ukinila preostali rok oddaje vlog.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2023«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje do 4. 5. 2023 do 10. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 30. 5. 2023 do 10. ure za drugi rok oddaje vlog.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred iztekom roka za oddajo vlog oziroma najkasneje do 8. 5. 2023 do 16. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 1. 6. 2023 do 16. ure za drugi rok oddaje vlog.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

STO bo organizirala Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj