Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

23. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 161, Datum: 23. 12. 2022, Stran: 2641

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES).

V Javnem razpisu za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) (Uradni list RS, št. 43/22 z dne 25. 3. 2022) se:

V točki 1 »Pravne podlage« za zadnjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:

»- Sporazum št. 2550-22-311072 o sodelovanju pri izvajanju ukrepa »Subvencije za domače in tuje investicije v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo« (v nadaljevanju: sporazum), z dne 2. 12. 2022,

- Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22; v nadaljevanju: Program).«.

Točka 2 »Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva« spremeni tako, da se glasi:

»Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa. Za sredstva Programa je neposredni proračunski porabnik Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48 (v nadaljevanju: MOP).

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavljajo Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (dalje: URSOO) in na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021, in je objavljen na: www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti (v nadaljevanju: NOO) ter MOP iz proračunske postavke 559 - Sklad za podnebne spremembe na osnovi sporazuma.«.

V točki 6 »Pogoji za kandidiranje« šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko ministrstvo od le-te odstopi, pri čemer bo končni prejemnik dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun do dneva vračila sredstev na sklad NOO. V kolikor bodo sredstva izplačana iz Sklada za podnebne spremembe se le-ta vrnejo skupaj z zakonskimi zamudnimi sredstvi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun do dneva vračila sredstev na Sklad za podnebne spremembe.«.

V točki 7 »Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov« za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe na osnovi Programa in sporazuma se za vse pozitivno ocenjene vloge dodatno izkaže skladnost projekta z merili iz sporazuma.«.

Točka 8 »Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa« spremeni tako, da se glasi:

»Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 38.000.000,00 EUR.

Pravice porabe v višini 28.000.000,00 EUR so na razpolago na proračunski postavki 221176 - C1K5IC Krožno gospodarstvo-Spodbujanje predelave lesa-NOO-MGRT na EP št. 1611-21-0015 v obdobju 2022-2026.

Pravice porabe sredstev v višini 10.000.000,00 EUR so na razpolago na proračunski postavki 559 - Sklad za podnebne spremembe, na evidenčnem projektu 2550-17-0003 - poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Pogodbe na osnovi objavljenega JR ne bodo podpisane, dokler projekti ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta v obdobju 2022-2026, oziroma traja do porabe razpisanih sredstev.

Okvirna dinamika izplačil sredstev po letih:

Proračunska

postavka

Leto 2022

(v EUR)

Leto 2023

(v EUR)

Leto 2024

(v EUR)

Leto 2025

(v EUR)

Leto 2026

(v EUR)

221176

1.100.000

16.300.000

8.100.000

1.600.000

900.000

559

 

10.000.000

 

 

 

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

V primeru, da se posamezni prijavitelj ne odzove na poziv ministrstva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.

Dinamika sofinanciranja posameznega podprtega projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva in MOP so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe o izboru, ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.«.

Točka 9 »Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva« spremeni tako, da se glasi:

»Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis in konča 30. 6. 2026, razen kadar se stroški in izdatki pokrivajo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. V tem primeru je obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov do 31. 12. 2023.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2026, razen v primeru javnih izdatkov iz Sklada za podnebne spremembe, kjer je obdobje upravičenosti do 31. 12. 2023.«.

V 15 točki »Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti« spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Izbrani prijavitelj mora najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe na svoji spletni strani objaviti informacijo o projektu, ki je predmet sofinanciranja (naziv projekta, celotna vrednost projekta ter znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, datum pričetka in zaključka projekta ter znesek sofinanciranja iz Sklada za podnebne spremembe, v primeru sofinanciranja iz tega vira). Navesti mora tudi informacijo o viru financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture ali Sklad za podnebne spremembe. Kratka predstavitev projekta naj vsebuje namen in cilje oziroma kazalnike, ki bodo s projektom doseženi. Ob zaključku projekta se objavijo tudi doseženi rezultati.«.

V točki 17 »Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom« spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, MOP, koordinacijskega organa (Urad MF za okrevanje in odpornost - URSOO), nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom - UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi).«.

V točki 21 »Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov projekta« spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:

»V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma Sklad za podnebne spremembe.

V primeru, da končni prejemnik ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma Sklad za podnebne spremembe.«.

Točka 22 »Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti« spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma Sklad za podnebne spremembe. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.«.

Točka 23 »Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom unije in pravom Republike Slovenije« spremeni tako, da se glasi:

»V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma Sklad za podnebne spremembe.«.

Točka 24 »Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči« spremeni tako, da se glasi:

»Dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma Sklad za podnebne spremembe. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj