Sprememba tehničnih pogojev - priloga Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Sprememba tehničnih pogojev - priloga Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

06. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 151, Datum: 2. 12. 2022, Stran: 2557

Tehnični pogoji, ki so priloga Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21 in 10/22) se spremenijo tako, da se:

 • na strani 1 Tehničnih pogojev se v drugem odstavku pod »Kazalo« črta besedilo:

»L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe«,

 • na strani 1 Tehničnih pogojev se v tretjem odstavku črka »L« briše in se nadomesti s črko »K«,
 • na strani 5 Tehničnih pogojev se pod točko »E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe« v besedilu črta beseda »plinske«,
 • na strani 6 Tehničnih pogojev se v tabeli v celoti črta stolpec:

Plinska toplotna črpalka

100

-

-

 • na strani 13 Tehničnih pogojev se črta besedilo:

»L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Če bo plinski kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, mora imeti skupaj z napravo za uravnavanje temperature vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti komplet plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature vsaj v »A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.

Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo preverjena na podlagi podatkovnega lista plinskega kondenzacijskega kotla ali energijske nalepke skladna z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014. Če je plinski kondenzacijski kotel moči večje od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, bo ustreznost kotla preverjena s prilogami, ki izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma s prilogami, ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, ki urejajo to področje.

Če bo plinski kondenzaciji kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se ustreznost izvedene naložbe preveri na podlagi podatkovnega lista plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovnega lista naprave za uravnavanje temperature oziroma na podlagi energijske nalepke kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali z drugim ustreznim dokazilom.

Spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, Uradni list Republike Slovenije - Razglasni del Št. 196 / 17. 12. 2021 / Stran 2823 14
 • nakup in vgradnjo krmilne opreme, hranilnika tople vode, sanitarne toplotne črpalke, senzorja CO,
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
 • električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla,
 • podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovni list naprave za uravnavanje temperature ali energijska nalepka kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, če bo plinski kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah oziroma podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla ali energijsko nalepko skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma priloge, ki izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, ki utrujajo to področje,
 • fotografija mesta, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel.

Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe:

 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,
 • dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
 • fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla.«
 • na strani 14 Tehničnih pogojev pod točko »M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote« se črtata prva alineja: »- plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote,« in četrta alineja »- plinska turbina z rekuperacijo toplote,«

Sprememba Tehničnih pogojev velja od dneva objave te spremembe.

Sprememba Tehničnih pogojev se upošteva za vloge, vložene po dnevu veljave te spremembe.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj