Sprememba Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Sprememba Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

06. 12. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 151, Datum: 2. 12. 2022, Stran: 2557

Javni poziv 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21 in 10/22) se v 1. točki Predmet in namen javnega poziva spremeni tako, da se sedaj glasi:

»1. Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita,

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv:

 • A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,
 • N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • P - uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • R - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do K so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 65/20, 15/21 - ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

 • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
 • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.«

Sprememba javnega poziva velja od dneva objave te spremembe.

Sprememba javnega poziva se upošteva za vloge, vložene po dnevu veljave te spremembe.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj