Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

28. 10. 2022

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 137, 28. 10. 2022, Stran: 2310

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

  • h krepitvi podjetniškega potenciala,
  • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
  • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
  • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
  • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). Storitve in aktivnosti  bodo izvedene v dveh sklopih, in sicer:

Prvi sklop - Programi za potencialne podjetnike in podjetja (storitve SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev)

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve prvega sklopa tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Drugi sklop - Program za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti (storitve start-up mentorjev)

Na območju celotne Republike Slovenije bodo financirane storitve drugega sklopa tega javnega razpisa za inovativne potencialne podjetnike in inovativna podjetja s potencialom hitre rasti.

Poleg storitev za prvi in drugi sklop bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjeni končnim uporabnikom, so pa nujni za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.000.000,00 v EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Rok: Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podporno.okolje@spiritslovenia.si.

Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj