Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

19. 07. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 8. 7. 2022, Stran: 1781

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, spremenjen s spremembami, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 15/22 z dne 4. 2. 2022 in Uradnem listu RS, št. 28/22 z dne 28. 2. 2022, se v zadnji alineji prvega odstavka namesto pike doda podpičje in za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»- spremenjene odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 15-1/1/MGRT/1 za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti« z dne 7. 7. 2022.«

V točki 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, se besedilo od prvega do drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 69.136.449,15 EUR.

Za sklop A je namenjeno 63.424.053,50 EUR, za sklop B pa 5.712.395,65 EUR.«

Za drugim odstavkom točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, se briše tabela in doda naslednje besedilo s tabelama:

»Iz namenskih sredstev virov React - EU:

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2022

Leto 2023

Skupaj

PN15.1 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva - EU - ReactEU

Celotna Slovenija

7.422.054,28

43.048.860,61

50.470.914,89

PN 15.1 - 15.1 Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva - SLO - React EU

Celotna Slovenija

1.309.774,30

7.596.857,74

8.906.632,04

SKUPAJ

 

8.731.828,58

50.645.718,35

59.377.546,93

Iz sredstev proračuna Republike Slovenije:

Proračunska postavka

Leto 2022

Leto 2023

Skupaj

173210 - Trženje in razvoj turizma

0,00

8.717.631,42

8.717.631,42

200709 - Ukrepi regionalne politike

1.041.270,80

0,00

1.041.270,80

SKUPAJ

1.041.270,80

8.717.631,42

9.758.902,22

«

Spremeni se naslov in besedilo 7. točke javnega razpisa, ki se po novem glasi:

»7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike ter sredstvi proračuna Republike Slovenije.

Operacije iz sklopa A se financirajo iz treh virov: iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike, iz postavk slovenske udeležbe in iz postavk sredstev proračuna Republike Slovenije. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za sklop A znaša 85 % : 15 %, v kolikor pa upoštevamo še proračunska sredstva kot tretji vir sofinanciranja, pa razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo ter sredstvi proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje operacij za SKLOP A znaša 71,92 % : 12,69 % : 15,39 %.

Operacije iz Sklopa B se financirajo iz dveh virov: iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike in iz postavk slovenske udeležbe, pri čemer razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za SKLOP B znaša 85 % : 15 %.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj