Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanja gospodarskih subjektov na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanja gospodarskih subjektov na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

21. 06. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 85, Datum: 17. 6. 2022, Stran: 1685

Predmet razpisa: Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev, ki jih mikro, mala in srednja podjetja na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške potrebujejo za tekoče poslovanje in izvedbo razvojnih projektov.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti in razvijanje poslovanja.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.

V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.

Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi samostojni podjetnik, ki je v zavarovanje vključen na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti, in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto pred prijavo na razpis.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 650.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok: Roki za prijavo so:

  • v letu 2022: 16. 9., 7. 10., 7. 11., 2. 12.,
  • v letu 2023: 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 2. 6., 8. 9. oziroma do porabe sredstev.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 8. 9. 2023. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 8. 9. 2023, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 8. 9. 2023 ali objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah: (05) 335-01-73 in 335-03-61.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj