Paket reform in spodbud iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost

Paket reform in spodbud iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost

28. 09. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 24. 9. 2021, www.findinfo.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podrobneje predstavilo paket reform in spodbud iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), iz katerega bo v letih od 2022 do 2026 gospodarstvu zagotovilo 427 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev s ciljem zvišanja produktivnosti, konkurenčnosti in večje odpornosti na bazi zelenega ter digitalnega prehoda.

Predstavili so vsebino reform in podrobneje predstavili vsebino, vrednost in časovnico naložb, predvsem v obliki javnih razpisov za ciljne skupine za vsakega izmed šestih sklopov področij, ki jih naslavljajo iz NOO:

  1. digitalna transformacija,
  2. raziskave, razvoj in inovacije,
  3. investicije za višjo produktivnost,
  4. trajnostni razvoj turizma,
  5. krožno gospodarstvo in trajnostna uporaba lesa
  6. ter energetska učinkovitost.

Z ukrepi bodo prispevali k utrditvi in nadaljnjemu razvoju Slovenije kot zelene, ustvarjalne in pametne države. V nadaljevanju je podrobneje predstavljenih vseh šest omenjenih sklopov NOO.

Digitalna transformacija

Z ukrepi na področju digitalne transformacije v vrednosti 56,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev želimo najprej pripraviti vizijo ministrstva na tem področju (priprava Strategije), nato pa v razmerju do podjetij preko javnega razpisa podpreti rešitve za celovito prestrukturiranje predvidoma 20-ih velikih in večjih srednjih podjetij skozi konzorcije z mikro, malimi in srednjimi podjetji, predvsem start-upi.

Želimo, da se s sodelovanjem in povezovanjem slovenskih podjetij v praksi implementirajo inovativne tehnološke rešitve, temelječe na najnaprednejših tehnologijah, ki bodo zagotovile učinkovitost na področju porabe energije, snovi, odpadkov, človeških virov, stroškov in časa, posledično pa višjo dodano vrednost in konkurenčnost. Projekti bodo morali vsebovati tudi navezavo na vsebine reforme ter izkazovati visoko stopnjo vključenosti vodstva in celotnega ekosistema podjetij v proces celovite digitalne transformacije.

Izpostavljamo tudi naložbo, s katero bomo okrepili tehnološko naprednost samega ministrstva preko hibridnega oblaka, kjer bomo ustvarili pogoje za vzpostavitev digitalne identitete podjetij, preko katere bomo hitreje preverjali izpolnjevanje pogojev v postopkih prijav na javne razpise ministrstva in v kasnejšem koraku tudi omogočili elektronske prijave, digitalizirano izvajanje pogodb o sofinanciranju ter tudi spremljanje in poročanje o podprtih projektih.

Del sredstev bomo namenili tudi podpori slovenskih podjetij, ki bodo uspešno vključena v strateška evropska partnerstva (na primer na področju polprevodnikov) ter okrepili infrastrukturo za uporabo najnaprednejših tehnologij tako v slovenskem prostoru kot tudi za povezovanje z drugimi državami v evropskem prostoru, s ciljem uporabe teh rešitev in koristi, ki jih prinašajo tako za zasebni kot za javni sektor.

Raziskave, razvoj in inovacije

Z ukrepi na področju raziskav, razvoja in inovacij (v nadaljevanju RRI) želimo v prvi vrsti reformno okrepiti in nadalje razviti RRI ekosistem, v sklopu katerega želimo izboljšati in povezanost politik in aktivnosti na primarni, znanstveno-raziskovalni sferi, s politikami in aktivnostmi na inovativnosti oziroma na kasnejših industrijskih fazah, torej krepiti podjetniško nadgradnjo in komercializacijo RRI.

Z nadgradnjo RRI ekosistema želimo zagotoviti nacionalno zavezo po večjih vlaganjih v RRI, osredotočiti ta vlaganja na način, da bodo dosegla večjo dodano vrednost, konsolidirati izvedbo RRI ukrepov na obeh izvajalskih organizacijah ter zagotoviti enoten pristop do evalvacij politik in izvedbenih programov, kar bo omogočilo sprotno izboljševanje RRI okolja in konkretnih spodbud na področju RRI. Pripravili bomo tudi dva javna razpisa, enega za podporo raziskovalno-razvojnim projektov v podjetjih in konzorcijih podjetij, ter drugega, s katerim bomo podprli postavitev prebojnih pilotov v realnem okolju. Oba razpisa bosta naslavljala stopnjo tehnološkega razvoja 6 do 8, z obema pa bomo iskali konkretne prispevke k zelenemu prehodu. Področju RRI bomo namenili skupaj 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Investicije in podporno okolje

Z ukrepi na področju investicij in podpornega okolja za višjo produktivnost v skupni vrednosti 157,5 milijonov evrov bomo izvedli reformo s spremembo Zakona o spodbujanju investicij, katerega bistvo bo prehod od dosedanjega osredotočenja na ustvarjanje novih delovnih mest, bolj k osredotočenosti na rast produktivnosti (dodane vrednosti na zaposlenega) in s tem konkurenčnosti slovenskih podjetij, nadalje pa bomo z izvedbenim predpisom, to je vladno uredbo, določili pogoje in merila, s katerimi bodo bolje ocenjeni in podprti tisti projekti, ki bodo poleg doseganja višje produktivnosti prispevali tudi k zelenemu prehodu.

Za podjetja bodo tu na voljo trije javni razpisi, s katerimi bomo podjetjem pomagali pri izvedbi konkretnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, z osredotočenostjo na krepitev tehnološke opremljenosti podjetij, s čimer na eni strani želimo krepiti položaj slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti, na drugi pa strani pa krepiti tudi lokalne verige vrednosti in ohranitev zaposlenosti na obmejnih in drugih depriliviligiranih območjih Slovenije.

Vlagali bomo tudi v inovativne sisteme ekonomskih poslovnih con, ki bodo izkazovale boljše sodelovanje in medsebojno povezanost podjetij, lociranih znotraj poslovne cone, nadalje pa bomo tudi podprli naložbo v pilotni projekt učinkovitega upravljanja poslovne cone.

Trajnostni razvoj turizma

Z ukrepi na področju trajnostnega razvoja turizma v skupni vrednosti 80 milijonov evrov bomo reformo usmerili v sprejem in nadgradnjo številnih strateških aktov s področja turizma, ki bodo okrepili osredotočenost politik in aktivnosti na poti k nadaljnjemu pozicioniranju Slovenije kot destinacije za trajnostni, butični turizem z visoko dodano vrednostjo.

Z obema razpisoma za podjetja bomo naslovili konkretne izzive in vrzeli v praksi, ki so predvsem v pomanjkanju namestitvenih kapacitet z višjo dodano vrednostjo in v deloma neurejeni javni turistični infrastrukturi, ki skupaj z namestitvenimi kapacitetami in turističnimi in kulinaričnimi produkti prispeva k celotnemu vtisu o privlačnosti turistične destinacije.

Krožno gospodarstvo in trajnostna uporaba lesa

Z ukrepi na področju krožnega gospodarstva bomo najprej postavili ekosistem oziroma center znanja za prehod v krožno gospodarstvo. Tu želimo skoncentrirati kompetence, ki bodo v pomoč podjetjem pri več in boljšem uvajanju krožnih modelov poslovanja ter bodo hkrati tudi vir znanja s tega področja za javno sfero (ministrstvo, izvajalske institucije, ostali deležniki). Učinek bo viden tudi preko izgradnje nabora krožnih pogojev in meril, ki jih bomo lahko uporabili v postopkih izbora vlog oziroma projektov na različnih razpisih za pridobitev razvojnih spodbud za podjetja.

Pod dometom projekta bomo pripravljali različne vsebinske delavnice, zagotavljali strokovno mentorstvo in promovirali nujnost in smotrnost uvajanja krožnih principov v vse nivoje poslovanja podjetij. Prav tako pa bomo tudi z neposrednimi spodbudami naslavljali podjetja pri projektih s področja krožnega gospodarstva (krožni start-upi, krožno inoviranje, program industrije in krožnih regij in podobno).

Drugi del sredstev bomo namenili za doseganje cilja višje dodane vrednosti slovenskega lesa in s tem vlaganju v kapacitete za industrijsko predelavo slovenskega lesa. Področju krožnega gospodarstva bomo namenili skupaj 48 milijonov evrov (za krožno gospodarstvo 20 milijonov evrov, za les pa še 28 milijonov evrov).

Energetska učinkovitost

Z ukrepi na področju energetske učinkovitosti bomo naslovili reformo, s katero želimo z različnimi pilotnimi tehnološkimi rešitvami doseči višjo energetsko učinkovitost v podjetjih in še posebej v panogi gradbeništva ter večjo uporabo energije iz obnovljivih virov energije.

***

Vabljeni, da si ogledate posnetek predstavitve Načrta za okrevanje in odpornost. Na voljo je tudi Power Point predstavitev iz omenjenega dogodka.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj