Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni

Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni

23. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 19.3.2010, Stran: 569

Predmet razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni, za celotno območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svetovalna dejavnost).

Svetovanje potrošnikov obsega predvsem:

– pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje pravic potrošnika;

– pomoč pri reševanju konkretnih primerov;

– posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog potrošnika;

– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom;

– obveščanje potrošnikov o statusu, postopku in realnem roku priprave odgovorov na njihova vprašanja.

Svetovanje na regionalni ravni vključuje svetovanje s področja javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti, ki določajo izvajanje javnih služb in drugih storitev javnega pomena na regionalni in lokalni ravni.

Upravičeni so naslednji stroški:

a) stroški dela:

– plače in dodatki za tri delovna mesta svetovalcev za polni delovni čas;

b) materialni stroški:

– izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe;

– energija, voda, komunalne storitve in telekomunikacije;

– izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov;

– najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in

– drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe:

– stroški izobraževanja doma in v EU;

– obratovalni stroški;

– stroški vzdrževanja, in posodabljanja spletne strani;

– stroški telefona;

– poštni stroški;

– stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer prejemnik deluje (naziv prejemnika, razpored delovnega časa in uradnih ur) in

– stroški oznake na vhodnih vratih v prostore prejemnika.

Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo so natančneje določeni v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta urad in prejemnik uredila v pogodbi.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu RS za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.

Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega predmeta in obsega.

Več o pogojih za sodelovanje najdete v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvajanje svetovalne dejavnosti je do 79.900,00 EUR.

Obdobje za porabo sredstev: proračunski leti 2010 in 2011.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov

Rok: Rok za oddajo vlog je 15.4.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 10. uro, po telefonu: (01) 478-36-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu: (01) 478-34-40.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani urada: www.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/ ali v tajništvu Urada RS za varstvo potrošnikov, pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve vlagatelja, poslane po elektronski pošti na naslov: uvp.mg@gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010022.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj