Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

11. 05. 2021

Vir in informacije: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 3. 5. 2021, www.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS (Številka 67/2021) objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

pri čemer dejavnosti iz druge in tretje alineje predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve alineje na javni razpis.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij, znaša 5 milijonov EUR. Sredstva so na razpolago v letih 2021, 2022 in 2023.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do 10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje četrto odpiranje do 25. 2. 2022. Vloge, ki bodo prispele za posamezno

Podrobnosti razpisa

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj