Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2021

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2021

11. 05. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 7. 5. 2021, Stran: 1074

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Vipava, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki - PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: banka), s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava v letu 2021.

Z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0% (šestmesečni), odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita. Za kredite do višine 25.000 € je na razpolago kreditna masa 268.950,00 €. Za kredite od višine 25.001 € je na razpolago kreditna masa 135.040,00 €;

Rok koriščenja najetega kredita je do 30.11.2021. Upravičenci so dolžni v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero), vendar najkasneje do 5.11.2021 Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Namen razpisa: Kreditna sredstva z bonificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

  • za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
  • za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, kot jih opredeljuje 4. člen Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 94/2015), ki investirajo na območju občine Vipava.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Vipava

Rok: Vloge morajo biti predložene od 30. 4. 2021 dalje do najkasneje 30. 9. 2021 do 12. ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava, Kontaktna oseba: Jure Dolinar, Tel: (05) 364 34 26) ali na Območni obrtno - podjetniški zbornici v Ajdovščina, Kontaktna oseba: Marko Rondič, Tel: (05) 364 49 00).

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: www.vipava.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko po predhodni najavi na telefonsko številko: (05) 36 43 410 dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oziroma lahko na navedeni številki zaprosijo za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj