Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

20. 04. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 16. 4. 2021, Stran: 909

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  1. povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel,
  2. izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih (v nadaljnjem besedilu: planinski objekti).

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški po tem javnem razpisu, kot izhajajo iz vloge upravičenca, so:

  1. gradnja in oprema (nakup rabljene opreme ni upravičen strošek);
  2. stroški informiranja in komuniciranja;
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 3 % skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev se štejejo za upravičene v višini do 3 % načrtovanih upravičenih stroškov operacije glede na vlogo. Ostali del se šteje za neupravičene stroške.

Stroški, navedeni pod zaporedno št. 2 in 3, so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni le, če nastanejo v objektu, ki je vpisan v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije. Stroški pod zaporedno št. 2 so upravičeni, če se nanašajo na operacijo, ki je predmet sofinanciranja.

Če se pri izvajanju operacije ustvarjajo prihodki, se ti odštejejo od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se sorazmerno zmanjša.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri.

Prijavitelj je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP; v nadaljnjem besedilu: podjetij). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Kot enakovredna pogodbi o najemu se pod enakimi pogoji šteje tudi pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo ali koncesijska pogodba, sklenjena med prijaviteljem in lastnikom zemljišča (možna pogodbena razmerja so podrobneje opisana v poglavju 4.2 »Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj«).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer:

  • za prvo odpiranje, vloge prispele do vključno 13. 5. 2021, in
  • za drugo odpiranje, vloge prispele do vključno 1. 10. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato prijavitelje opozarjamo, naj bodo pri postavljanju vprašanj previdni in v njih ne razkrivajo morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščani preko spletne strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj