Sprememba javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/J/2012/U01 – Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije«

Sprememba javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/J/2012/U01 – Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije«

04. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 31. 8. 2012, Stran: 1957

Sprememba javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/J/2012/U01 – Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije« objavljenega v Uradnem listu RS, št. 55/12, dne 20. 7. 2012 (v nadaljevanju javni razpis).

Javni razpis se spremeni, kot sledi:

1. Besedilo celotne točke »2. Pogoji za sofinanciranje projektov« v celoti nadomesti naslednje besedilo:

»Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (www.eko­sklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja:

Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda (direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (www.eko­sklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 14511 (.T kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in izpis iz spletne strani: www.eurovent-cer­tification.com, ki mora vsebovati, označen tip naprave katerega se prijavlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grelno moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje ­primernost opreme na način, opisan v tem odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v drugem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje:

Vrsta toplotne črpalke

Tip

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

4,0

A7/W35

SIST EN 14511 (2008)

3,7

A7/W35

SIST EN 14511 (2011)

(za druge tipe črpalk se uporablja razpredelnica iz drugega odstavka te točke)

Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme z nazivno grelno močjo nad 100 kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko energe­tiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji dokazovanja primernosti ključ­ne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja).

Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme z nazivno grelno močjo nad 100 kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko ener­getiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za pridobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo II, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja). Mnenje je potrebno sofinancerju predložiti najkasneje do 30. 8. 2013, vendar ne kasneje kot se predloži zahtevek za izplačilo nepovra­tnih sredstev, k vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa izveden s strani projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude.

Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene C, se mora dokazati primernost opreme:

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (www.eko­sklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati minimalno svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne energije.«

2. Besedilo prvega odstavka točke »6. Priprava in popolnost vlog« se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

»Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

 • Obrazec št. 1 – vloga,
 • Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik),
 • Prilogo št. 2 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti),
 • Prilogo št. 3A – seznam Ekosklada [glej drugi odstavek druge točke] ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije [glej tretji odstavek druge točke] (velja samo za namene A),
 • Prilogo št. 3B – seznam Ekosklada [glej peti odstavek druge točke] ali certifikati ali merilno poročilo [glej šesti odsta­vek druge točke] ali eurovent certifikat [glej sedmi odstavek druge točke] ali mnenje la­boratorija [glej osmi odstavek druge točke] ali elaborat oziroma študijo prihrankov [glej deveti odstavek druge točke] (velja samo za namene B),
 • Prilogo št. 3C – seznam Ekosklada [glej enajsti odstavek druge točke] ali certifi­kat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije [glej dvanajsti odstavek druge točke] (velja samo za namene C),
 • Prilogo št. 4 – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
 • Prilogo št. 5 – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2 (glej točko 4),
 • Prilogo št. 6 – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti ali izjava, da je vlagatelj javni naročnik.
 • Prilogo št. 7 – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca ali izjava, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu s pravili o javnem naročanju (velja zgolj za javne naročnike),
 • Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju,
 • Prilogo št. 8 – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu.«

3. Besedilo prvega odstavka točke »7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog« se spremeni tako, da se glasi:

»Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 8. 8. 2012 ob 8.30, nato pa vsako naslednjo delovno sredo, po 12. 9. 2012 pa vsako delovno sredo, in sicer vse do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.«

Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurej2012u01.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj