Sprememba Javnega poziva za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Sprememba Javnega poziva za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

09. 03. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 5. 3. 2021, Stran: 528

V Javnem pozivu za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja (Uradni list RS, št. 61, Ob-3169/19) se:

1. točka 1 »Pravna podlaga« spremeni tako, da po novem glasi: »Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18 in 125/20 - Odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 in 13/18 - ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT - de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II), Strategija poslovne odličnosti 018-2030, ki jo je Vlada RS sprejela dne 11. 1. 2018, Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na 37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 12. 2019, št. 302-23/2019/1, Sprememb Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na 29. korespondenčni seji dne 25. 3. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 10. 4. 2020, št. 302-23/2019/12, Sprememb Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na 38. redni seji dne 23. 6. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 17. 7. 2020, št. 302-23/2019/2 ter Sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2022, ki ju je sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne 14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020, št. 302-33/2020/2 in Pogodba št. C21320-21G096005-NŽ 2018-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja podjetništva v letih 2021 in 2022 z dne 3. 2. 2021.«;

2. točka 3.1. spremeni tako, da po novem glasi:

»Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM (v nadaljevanju: model EFQM) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.«;

3. točka 3.2. spremeni tako, da se besedilo »EFQM nagradi za odličnost« nadomesti z »EFQM globalni nagradi«;

4. drugi odstavek točke 5.1. »Splošni pogoji za kandidiranje« spremeni tako, da se v prvem stavku število »15« zamenja s številom »5«;

5. drugi odstavek točke 5.2 »Pogoji za projekt« spremeni tako, da se v drugi alineji besedilo »https://evidence.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost« zamenja z besedilom »www.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost«;

6. šesti odstavek točke 5.2 »Pogoji za projekt« spremeni tako, da se prva in druga alineja po novem glasita:

»- prijavitelj in zunanji izvajalec ali svetovalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali

- če je zunanji izvajalec ali svetovalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:

  • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
  • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.«;

7. tretji odstavek točke 7 »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremeni tako, da po novem glasi: »Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru spremembe javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije bodo vloge, prejete do datuma spremembe, obravnavane pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.«;

8. prvi odstavek točke 8 »Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči« spremeni tako, da po novem glasi: »SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ do 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci.«;

9. prvi odstavek točke 10 »Upravičeni stroški in višina subvencije« spremeni tako, da po novem glasi:

»1. stroški svetovalne podpore pri:

  • izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
  • izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
  • izdelavi menedžerskega poročila po modelu EFQM.

Rezultat izvedenega svetovanja je:

  • izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno poročilo,
  • izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno poročilo,
  • izdelano menedžersko poročilo.

in/ali«;

10. prvi stavek drugega odstavka točke 10 »Upravičeni stroški in višina subvencije« spremeni tako, da po novem glasi: »Stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oziroma je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva.«;

11. tretji odstavek točke 10 »Upravičeni stroški in višina subvencije« spremeni tako, da se besedilo »EFQM nagrado za odličnost« spremeni v »EFQM globalno nagrado« ter besedilo »EFQM nagradi za odličnost« spremeni v »EFQM globalni nagradi«;

12. peti odstavek točke 11 »Roki in načini prijave na javni poziv« spremeni tako, da se za drugo alinejo doda »ali« ter se doda tretja alineja, ki glasi: »- po elektronski pošti na naslov: podlicnost@spiritslovenia.si. V naslovu elektronskega sporočila se navede ime zadeve: »Vloga - JP poslovna odličnost.«;

13. točka 13 »Razpoložljivost dokumentacije poziva « spremeni tako, da se besedilo »www.spiritslovenia.si« zamenja z besedilom »www.spiritslovenia.si/razpis/329«;

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Pozivne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/329.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj