Davek na dobiček podjetnika in podjetja

Davek na dobiček podjetnika in podjetja

16. 02. 2021

26 2
Koristnost članka
26 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Podravje, Avtor: Danica Košir, svetovalka 

 • PODJETNIK

Samostojni podjetnik in druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov, kot so npr. notarji, odvetniki, samostojni novinarji (v nadaljevanju podjetnik), plačujejo davek na dobiček, ki so ga ustvarili v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Strokovno se davek na dobiček imenuje davek od dohodka iz dejavnosti. Koliko davka bo moral plačati podjetnik je odvisno izbranega načina obdavčitve dobička, natančneje davčne osnove. Davčna osnova in dobiček podjetnika sta lahko enaka ali popolnoma različna.

Podjetnik ob ustanovitvi ali ob začetku vsakega leta sam izbere eno izmed dveh možnosti obdavčitve dobička (davčne osnove): z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice od 16 do 50 odstotkov ali s stopnjo 20% (t.i. normiranci).

Obdavčitev dobička z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice

Če podjetnik izbere, da bo njegov dobiček obdavčen s stopnjami iz dohodninske lestvice, velja naslednje:

 • Knjigovodstvo je obvezno.
 • Skrbno bo zbiral izdane in prejete račune ter druge s poslom povezane dokumente.
 • Ob koncu leta Izkaz poslovnega izida, ki ga navadno pripravi računovodja, pokaže, kolikšen je dobiček (prihodki – odhodki).
 • Če ima fizična oseba višje odhodke kot prihodke, dobička nima. V tem primeru ne bo plačal davka.
 • Če ima podjetnik višje prihodke kot odhodke, bo imel dobiček. Plačal bo davek, ki je izračunan z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice.

Praktični primer:

Dohodninska lestvica 2021

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (45.000,00 EUR) - DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (15.000,00) = DOBIČEK  (30.000,00 EUR) x DAVČNA STOPNJA iz dohodninske lestvice = DAVEK NA DOBIČEK

Dobiček je enak davčni osnovi.

Če se podjetnikov dobiček v višini 30.000,00 EUR primerja s podatki iz dohodninske lestvice za leto 2021, je dobiček obdavčen na sledeč način:

 • do višine 8.500,00 EUR po 16%,
 • nad to minimalno višino pa do 25.000,00 EUR je obdavčen s stopnjo 26%,
 • nad 25.000,00 EUR do 50.000,00 EUR po stopnji 33%,
 • nad 50.000,00 EUR do 72.000,00 EUR po stopnji 39%,
 • nad 72.000,00 EUR pa po stopnji 50%

Podjetnik bo plačal 7.300,00 EUR davka na dobiček.

Obrazložitev:

Podjetnikov dobiček znaša torej 30.000,00 EUR. Iz dohodninske lestvice je razvidno, da je prvi del dobička v višini 8.500,00 EUR vedno obdavčen po stopnji 16%. To znaša 1.360,00 EUR. Vrednost nad 8.500,00 EUR do 25.000,00 EUR bo obdavčena po višji stopnji, to je 26%, kar znaša 4.290,00 EUR. Davek za prvi del dobička 1.360,00 EUR in drugi del 4.290,00 EUR se sešteje in se dobi vsota 5.650,00 EUR. Ker znaša podjetnikov dobiček 30.000,00 EUR, bo po stopnji 33% obdavčena razlika med 25.000,00 EUR in 30.000,00 EUR, ki znaša 5.000,00 EUR. 5.000,00 EUR * 33% = 1.650,00 EUR. Skupaj bo podjetnik plačal 7.300,00  EUR davka (1.360,00 EUR za prvi del, 4.290,00 EUR za drugi del in 1.650,00 EUR za tretji del).

Ker ima podjetnik pravico do nekaterih davčnih olajšav bo z njimi lahko zmanjšal svoj dobiček in posledično plačal manj davka. Koliko znašajo davčne olajšave, je vsako leto sproti zapisano poleg nove dohodninske lestvice.

DOBIČEK (30.000,00 EUR) – DAVČNE OLAJŠAVE (npr. 3.500,00  eur) = DAVČNA OSNOVA (26.500,00 eur) x DAVČNA STOPNJA iz dohodninske lestvice = DAVEK NA DOBIČEK

Dobiček je različen od davčne osnove.

Če bo podjetnik uveljavljal le splošno davčno olajšavo, ki znaša 3.500,00 EUR, bi le to od dobička odštel: 30.000,00 - 3.500,00 = 26.500,00 EUR. Tako bo podjetnik za prvi del dobička v višini 8.500,00 EUR obdavčen po stopnji 16% (1.360,00 EUR), drugi del od 8.500,00 EUR do 25.000,00 EUR po stopnji 26% (4.290,00 EUR), tretji del od 25.000,00 EUR do 26.500,00 EUR pa po 33% (1.500,00 EUR * 33% = 495,00 EUR).  Skupaj bo tako davek znašal 6.145,00 EUR.
Obdavčitev dobička s stopnjo 20% (t.i. normiranci)

Če podjetnik izbere, da bo njegov dobiček obdavčen na podlagi normiranih odhodkov, velja:

 • Knjigovodstvo ni obvezno.
 • Skrbno zbira le izdane račune.
 • Ob koncu leta bo seštel vrednosti na svojih izdanih računih – od njih odštel 80% (to so stroški, ki jih država prizna, če je podjetnik imel stroške ali ne). Določena je absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov za posamezno leto in sicer 80.000,00 EUR za samostojne podjetnike, ki so samozaposleni ali zaposlujejo drugo osebo ter 40.000,00 EUR za t.i. popoldanske samostojne podjetnike brez zaposlenih.
 • Na razliko (prihodki minus 80% odhodkov) bo plačal končni davek v višini 20%.
 • Davčnih olajšav ne sme uveljavljati.

Praktični primer:

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (40.000,00 EUR) - ODHODKI (80%) = DOBIČEK  (8,000,00 EUR) x DAVČNA STOPNJA 20% = DAVEK NA DOBIČEK

Izračun davka je tukaj preprost. V primeru, da je seštevek vseh računov (prihodki) 40.000 EUR, od katerih odšteje 80% in dobi razliko 8.000,00 EUR. Na ta znesek plača samostojni podjetnik 20% končni davek, to je 1.600,00 EUR. Še lažji izračun bi bil, da podjetnik preprosto izračuna, kakšna je vrednost 4% njegovih celotnih letnih prihodkov (20% od 20% = 4%).

Samostojni podjetnik je lahko t.i. normiranec, dokler njegovi prihodki in prihodki povezanih oseb ne presežejo v dveh zaporednih letih skupno (v seštevku) 300.000,00 EUR.

 • PODJETJE

Tako kot podjetnik je tudi podjetje obdavčeno z davkom na dobiček oziroma na davčno osnovo, z nekaterimi razlikami:

 • Davek na dobiček podjetja se strokovno imenuje davek od dohodka pravnih oseb.
 • Stopnja davka je 19 % in je enaka ne glede na višino ustvarjenega dobička.
 • Posebnost pri obdavčitvi podjetij je tudi možnost, da se davek plačuje od osnove, ki je izračunana z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80% od prihodkov. Seveda mora podjetje ob tem izpolnjevati določene pogoje. Stopnja je tudi v tem primeru enaka, 19%.
 • Lastnik podjetja si lahko izplača dobiček, kar pa je obdavčeno po končni davčni stopnji 27,5%.

Praktični izračun davka na dobiček, ko podjetje ni t.i. normiranec:

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (50.000,00 EUR) - DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (30.000,00) = DOBIČEK  (20.000,00 EUR) x DAVČNA STOPNJA (19%) = DAVEK NA DOBIČEK

Razlika med prihodki (50.000,00) in odhodki (30.000,00 EUR) je dobiček (20.000,00 EUR). Dobiček lahko podjetje zniža z nekaterimi davčnimi olajšavami. Če davčnih olajšav ne uveljavlja, je dobiček enak davčni osnovi. Davek na dobiček znaša 3.800,00 EUR (20.000,00 EUR x 19% = 3.800,00 EUR).  

Davek podjetje plača Finančni upravi v 30 dneh po prejetju odločbe o odmeri davka na dobiček. Poleg davka na dobiček za izteklo leto bo Finančna uprava izračunala podjetju tudi višino akontacij davka na dobiček za tekoče leto. To pomeni, da bo glede na dobiček, ki ga je prijavilo, izračunala mesečne ali trimesečne obroke davka na dobiček, ki ga bo v tekočem letu plačevalo vnaprej. Plačalo bo torej davek na dobiček za izteklo leto v celoti in še davek na dobiček za tekoče leto po obrokih vnaprej.

Ob izteku tekočega poslovnega leta bo podjetje ponovno ugotavljalo višino svojega dobička, za katerega je z akontacijami že plačevalo davek - bodisi preveč bodisi premalo.

 • Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu manjši kot v izteklem, bo Finančna uprava vrnila presežek obročno plačanega davka na dobiček in ponovno izračunala akontacije davka glede na novi (nižji) dobiček.
 • Če dobička v tekočem letu ne bo imelo, bo Finančna uprava vrnila akontacije davka in ne bo izračunala novih.
 • Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu višji kot v izteklem, bo doplačalo razliko med dejanskim davkom na dobiček in že plačanim davkom.

Uporabljeni viri:

Projekt "SPOT Svetovanje Podravje " je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj