Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

26. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Datum: 22. 6. 2012, Št. 47, Stran: 1440

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 4 (PO1), v izmeri 48,46 m2 v visokem pritličju stavbe, na naslovu: Cigaletova ulica 7, Ljubljana. Izhodiščna cena znaša 106.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 206 (PO1), v izmeri 64,00 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe, na naslovu: Opekarska cesta 13, Ljubljana. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Izhodiščna cena znaša 110.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 19, v izmeri 494,42 m2 v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi, z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada solastniški delež v višini 221/1000 na splošnih skupnih delih stavbe. Nepremičnina bo predvidoma do konca leta 2012 zasedena z depoji Mestnega muzeja Ljubljana. Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta Ljubljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove. Izhodiščna cena znaša 510.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 12. 7. 2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, s pričetkom ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu:

  • poslovni prostor na naslovu: Cigaletova 7 ob 10.30
  • poslovni prostor na naslovu: Opekarska 13 ob 11. uri
  • poslovni prostor št. 19 na naslovu: Mestni trg 10 ob 12. uri

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah – poslovnih prostorih dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Mihaela Topolovec Šiker, Tel: (01) 306-11-95, e-naslov: mihaela.siker@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine na naslovu:

  • Cigaletova 7 bo 3. 7. 2012 med 10. in 10.30
  • Mestni trg 10 bo 3. 7. 2012 med 11. in 11.30
  • Opekarska 13 bo 4. 7. 2012 med 9. in 9.30.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj