Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2021

Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2021

02. 02. 2021

Objavljeno: Občina Domžale, 28. 1. 2021, www.domzale.si

Predmet razpisa: Razpisana vsota posojil znaša do 1.500.000,00 EUR. Posojila se plasirajo preko GORENJSKE BANKE D.D., Kranj (v nadaljevanju: banka), s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil.

Upravičeni stroški: Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:

  1. stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  2. stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  3. stroški nakupa novih strojev in opreme,
  4. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci oziroma podjetja, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo in sedež dejavnosti na območju občine Domžale:

  • samostojni podjetniki,
  • mikro podjetje; je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR in vrednost aktive ne presega 350.000 EUR,
  • malo podjetje; je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR in vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR,
  • ki imajo v celoti izpolnjene vse zapadle obveznosti do Občine Domžale in
  • poravnane vse davke in prispevke.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Domžale

Rok: Rok za vložitev vloge je do vključno petka, 15. 10. 2021 do 24. ure. Rok za vložitev vloge se ustrezno skrajša v kolikor so pred 15.10.2021 porabljena vsa sredstva namenjena subvencioniranju obrestne mere za posojila.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Razpisna dokumentacija: Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale: www.domzale.si, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj