Da 31. marec ne bo preveč stresen dan

Da 31. marec ne bo preveč stresen dan

10. 03. 2010

Objavljeno: Finance, 9.3.2010, www.finance.si, Avtor: Tadeja Mesojedec

Računovodsko zaključevanje leta 2009

Rok za oddajo zaključnih poročil in bilanc se vztrajno približuje. Priprava poročil je še posebno zahtevna pri samostojnih podjetnikih, ki prek leta vse prevečkrat pozabijo skrbeti za knjigovodske listine.

Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko, morajo v treh mesecih po koncu koledarskega leta na AJPES predložiti:

  • podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih,
  • podatke o opredelitvi podjetnika,
  • dodatne podatke in
  • izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila.

Mali podjetniki, ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko, morajo predložiti:

  • podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in
  • izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila.

Osebne družbe, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih. Hkrati morajo predložiti podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika, dodatne podatke in izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila. S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.

Novoustanovljena podjetja

Osebne družbe, ustanovljene v poslovnem letu, za katero se poroča, ki še niso začele poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začele poslovati.

Ob stečaju ali prenehanju delovanja

Mali podjetniki, ki v koledarskem letu nehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, lahko v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih.

Mali podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred ustavitvijo poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. januarja do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.

Kako oddati

Podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih lahko oddate izključno v elektronski obliki tako:

  • z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES,
  • v obliki datoteke XML, pripravljene iz excelove preglednice (v nadaljnjem besedilu: datoteka XML),
  • v obliki datoteke XML, ki jo družbe, zadruge ali podjetniki izdelajo sami v skladu z vzorcem datoteke XML in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.

Če nimate ustrezne računalniške opreme za elektronsko posredovanje podatkov, lahko vnesete podatke letnih poročil v krajevno pristojnih izpostavah AJPES.

Potrditev podatkov

Vnesene podatke potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vendar pa morate na AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil. Druga možnost pa je, da na AJPES pošljete obvestilo, izpisano iz spletne aplikacije, ki ga podpiše podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.

Stroški in kazni

Obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo izpolnite s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave po tarifi, veljavni za posamezno leto. Zoper podjetnika, ki ne predloži letnega poročila za javno objavo v treh oziroma osmih mesecih po izteku poslovnega leta in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko v treh mesecih po koncu koledarskega leta, uvede AJPES postopek o prekršku.

 

Pojmovnik

Saldakonti - kartoteka kontov, v katerih so prikazane terjatve in obveznosti.

Finančni najem osnovnega sredstva (lizing) - najem, pri katerem gre za prenos vseh pomembnih oblik tveganja in koristi, povezanih z lastništvom najetega osnovnega sredstva.

Konto - sistematičen pregled spreminjanja premoženjskega stanja, knjigovodski račun.

Kontna kartica - knjigovodska kartica, na kateri je posamezen konto.

Saldiranje - poravnava; z dodatnim vpisom izravnana vsota vpisov v breme in v dobro na kontu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj