Koledar poročanja za mesec november 2020

Koledar poročanja za mesec november 2020

03. 11. 2020

2 1
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 2. 11. 2020, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v novembru 2020 ne smete zamuditi.

V oktobru (Uradni list RS št. 146, z dne 18.10.2020) je bila ponovno razglašena epidemije, ki velja 30 dni - od 19. 10. 2020 do vključno 17. 11. 2020.

Poleg tega je bil v oktobru (Uradni list RS št. 152, z dne 23. 10. 2020) objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Ta zakon velja od 24. 10. 2020, pri čemer nekatere določbe veljajo od 1. 9. 2020 (pravica do povračila plač zaradi varstva otroka) oz. od 1. 10. 2020 (pravica do povračila plač zaradi odrejene karantene, čakanja na delo, ukrepi za samozaposlene). Uvedena je tudi pravica do kratkotrajne bolniške (do 3 delovne dni) v breme ZZZS. Ukrepi večinoma veljajo do 31. 12. 2020, vključno z ukrepom delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (sprejet z ZIUOPPE), z možnostjo podaljšanja.

OBVESTILO 1: Poboti AJPES so 2x mesečno.

Roki za povračilo pri ZRSZ- subvencija za skrajšani polni delovni čas (od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020) z možnostjo podaljšanja:

 • v 3 delovnih dneh potem, ko je zaposlenim odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestiti ZRSZ.
 • v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredovati ZRSZ pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.
 • subvencijo uveljavljati z vlogo in jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddati elektronsko na portalu ZRSZ za delodajalce.
 • vlogo za subvencijo oddati najkasneje do 10. 12. 2020.

Roki za povračilo pri ZRZS - začasno čakanje na delo (od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020) z možnostjo podaljšanja:

 • v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje
 • v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 2.11.2020, če so bili zaposleni napoteni na začasno čakanje pred uveljavitvijo ZZUOOP (PKP5).

Roki za povračilo pri ZRSZ - odrejena karantena ali višja sila (od 1.10.2020 do 31.12.2020) z možnostjo podaljšanja:

 • v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok)
 • v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 2.11.2020, če so bili zaposleni napoteni na začasno čakanje pred uveljavitvijo ZZUOOP (PKP5).

Z namenom pravočasnosti se lahko vlogo predloži tudi brez odločbe o karanteni - slednjo se pošlje naknadno (vir: ZRSZ).

Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok je potrebno priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin.

Roki za povračilo pri ZZZS - kratkotrajna bolniška v breme ZZZS (od 24.10.2020 do 31.12.2020) z možnostjo podaljšanja:

 • delavec o vsakokratni kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti.
 • delodajalci vložijo zahtevo za povračilo take odsotnosti v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po preteku ukrepa (do 31.3.2020).

Roki za povračila pri FURS za samozaposlene MTD in povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene/višje sile (od 1.10.2020 do 31.12.2020) z možnostjo podaljšanja:

 • predložitev ustrezne Izjave/Vloge na eDavkih do 31.12.2020 (za posamezni mesec ali vse tri mesece skupaj).

PREGLED DATUMOV IN OBRAZCEV, KI JIH V NOVEMBRU NE SMETE ZAMUDITI:

Do 2. 11. (sicer do 31. 10.)

 • obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2020 izplačani samostojno
 • plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2020

Do 5. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 2.11.)

Do 10. 11.

 • statistika finančnih računov - samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julij do 30. september 2020
 • plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2020
 • plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2020

Do 16. 11.

 • napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • intrastat - statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu oktobru 2020
 • obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za oktober 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.11.2020
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za oktober 2020, plačilo do 20.11.2020
 • obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za oktober 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.11.2020
 • obračun in plačilo požarne takse za oktober 2020

Do 18. 11.

 • obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2020
 • na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 19.11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 2.11.)

Do 20.11.

 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2020 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za oktober 2020
 • obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za oktober 2020
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2020
 • obrazec KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za oktober 2020
 • rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2020
 • obrazec DDV-O za oktober 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2020 (op. plačilo DDV je 30.11.)

Do 30. 11.

 • obrazec DDV - O - Obračun in plačilo DDV za oktober 2020
 • obrazec PD - O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2020
 • obračun davka na finančne storitve za oktober 2020
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2020 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2020 izplačani samostojno

Opombe:

 1. kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj