Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij - Mestna občina Nova Gorica

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij - Mestna občina Nova Gorica

20. 03. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 16. 3. 2012, Stran: 514

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

A. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, znanja in izkušenj – know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov).

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:

  • obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
  • nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
  • gradnje in/ali nakupa objekta;
  • investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.);
  • nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47);
  • računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov.

B. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij:

Pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost.

C. Sofinanciranje upravičenih stroškov za ustanavljanje inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij:

Upravičeni stroški so računalniška oprema, stroški promocije, najem poslovnih prostorov, stroški patentne zaščite in drugi stroški potrebni za ustanovitev podjetja.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 240.000 EUR, od tega je za ukrep A namenjenih 160.000 EUR, za ukrep B 30.000 EUR, za ukrep C pa 20.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do 16. 4. 2012, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 335-01-70, e-mail: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si in Tanja Žgur, Tel: (05) 335-01-75, e-mail: Tanja.Zgur@nova-gorica.si za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 330-66-00, e-mail: Boza.Lovercic@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po e-pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene e-naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj