Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010

02. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 26.2.2010, Stran: 376

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače) podjetjem in samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za obdobje dveh let (24 mesecev).

Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo projekta začetne naložbe (naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu). To pomeni, da se nanaša na dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in je ustvarjena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe.

Upravičeni stroški so:

– bruto plača za zaposlene v podjetju in pri samostojnih podjetnikih,

– obvezni prispevki za socialno varnost za zasebnike.

Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja lahko znaša do 30 odstotkov upravičenih stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Upošteva se tista bruto plača, ki jo v vlogi opredeli vlagatelj.

Maksimalna vrednost sofinanciranja za samozaposlene znaša polovico mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost, pri čemer se upoštevajo tisti, ki jih v vlogi opredeli vlagatelj.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

a) delodajalci, ki bodo v letu 2010 v času od oddaje vloge na razpis do 16. 8. 2010 v Posočju na novo zaposlili za nedoločen čas kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo in bodo delovno mesto ohranili vsaj 5 let (velika podjetja) oziroma vsaj 3 leta (srednja in mala podjetja), oboje šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno; sofinanciranje upravičenih stroškov plač kadrom, ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju ali njegovem povezanem podjetju že zaposleni za nedoločen čas, ni upravičeno;

b) posamezniki, ki se bodo v letu 2010 v času od oddaje vloge na razpis do 16. 8. 2010, v Posočju samozaposlili, imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 3 leta.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3) in:

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07-UPB2),

– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09),

– imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin,

– fizične osebe morajo imeti registrirano dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin,

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2010 okvirno 14.000,00 EUR.

Obdobje za katerega so namenjena nepovratna sredstva so proračunska leta 2010, 2011 in 2012.

V letu 2010 bo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancirala upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na razpis do izstavitve zahtevka za sofinanciranje (skrajni rok je 15. 11. 2010). V primeru velikega števila prijavljenih zaposlitev se obdobje sofinanciranja v letu 2010 lahko ustrezno skrajša.

Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2011 in/ali 2012 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prenehajo, pogodbene obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo.

Sredstva se dodeljujejo za vsako leto posebej, in sicer enkrat letno za nazaj, največ za obdobje zaposlitve v tekočem letu.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 16.8.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro:

-          Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kontaktna oseba: Tina Bregar, Tel: (01) 478-37-97, E-mail: tina.bregar@gov.si in

-          Posoški razvojni center, Kontaktna oseba: Almira Pirih, Tel: (05) 38-41-515 oziroma (05) 38-41-500, E-mail: almira.pirih@prc.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih: www.svlr.gov.si in www.prc.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010014.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj