Javni razpis - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Javni razpis - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

21. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 101, Datum: 17. 7. 2020, Stran: 1511

Namen razpisa: Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite po telefonu na številki: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pozorni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti ali drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščani preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj