Javni razpis Manunet 4

Javni razpis Manunet 4

17. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 12.2.2010, Stran: 261

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti, s ciljem povečati konkurenčnost Evropske predelovalne industrije.

Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu Manunet (seznam na www.manunet.net), ministrstvo izvaja usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja na področju predelovalne dejavnosti. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta Manunet z imenom: »Manunet« (v izvirniku: »Manunet Transnational Call 2010«), objavljen 17. decembra 2009, na spletnem naslovu: www.manunet.net, z rokom za oddajo predprijave do 24. marca 2010 in z rokom za oddajo celovite vloge do 7. julija 2010.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (visokošolski zavodi, javni raziskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

1. niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

2. na dan 31.12. v letu pred objavo razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)(Uradni list RS, št.126/07),

3. nimajo neporavnanih obveznosti do države,

4. ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,

5. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,

6. gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 – popr.), 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 – popr.), 10/08, 68/08),

7. med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije (registriran za dejavnost C po SKD 2008) v posameznem projektu vsaj en partner,

8. so v konzorciju skupaj z vsaj še enim malim ali srednje velikim neodvisnim podjetjem, ki pripada drugi sodelujoči (članici konzorcija Manunet) regiji ali državi, 9. so svoj projekt prijavile na mednarodni razpis Manunet ERA-Net Project, Pre-proposal in je bil tako prijavljen projekt s strani mednarodne komisije (TCT – Transnational Coordination Team) ocenjen kot ustrezen za prijavo na razpis Manunet – »full proposal«,

10. so partnerji svoj projekt prijavili tudi na ustrezni mednarodni razpis Manunet ERA-Net Project, Full-proposal

11. prijavljen projekt lahko traja največ dve leti.

Vse ostale točke tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.

Prijava projekta: partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora projekt prijaviti v skladu s pravili razpisne dokumentacije in 3. točke dokumenta »Guidelines for proposers, Manunet transnational call 2010«.) ali kot partner (teh je lahko v državi ali regiji eden ali več). Koordinator projekta mora v skladu z 2. točko tega razpisa do 24. marca 2010 oddati predprijavo (pre-proposal), ki bo s strani mednarodnega konzorcija ocenjena.

Ustrezna ocena predprijave je podlaga za prijavo na razpis (full proposal). Partner se mora, če želi od ministrstva prejeti finančna sredstva za financiranje projekta, sam prijaviti svoji nacionalni agenciji, kateri mora, poleg ostale zahtevane dokumentacije, posredovati tudi projekt v angleškem jeziku.

V primeru, da je znotraj enega projekta več slovenskih partnerjev mora vsak od njih oddati samostojno vlogo.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov Manunet je na proračunski postavki 5687 (Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), v letu 2011 predvidenih 400.000,00 EUR, v letu 2012 pa 400.000,00 EUR. Sredstva za sofinanciranje projektov v letu 2012, kolikor do dneva podpisa pogodbe proračun za leto 2012 še ne bo sprejet in sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2013, bodo določena s posebnim aneksom k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi.

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012 in 2013.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo predprijav(e) (pre-proposal), ki jo je dolžan oddati samo koordinator projekta, je 24. marec 2010. Predprijava se šteje kot pravočasna, če je oddana preko spletne strani www.manunet.net (kliknite na povezavo Online submission of Preproposals) do izteka roka torej do 24. marca 2010 do 17. ure (GMT+1). Natančneje glej točko 2.5 dokumenta »Guidelines for proposers« in Manunet call 2010 na www.manunet.net in na spletnih straneh ministrstva.

Rok za oddajo vloge je na nacionalni del razpisa 8. julija 2010. Vloga mora prispeti do 8. julija 2010, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici na kateri mora biti na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Manunet«. Na zadnjo stran kuverte zapišite popolni naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka (torej 8. julija 2010, do 12. ure).

Koordinator mora oddati vlogo na mednarodni del razpisa tudi preko spletne strani: www.manunet.net, do izteka roka 8. junija 2010, do 17. ure (GMT+1).

Oddani morata biti obe vlogi, sicer se vloga šteje kot nepopolna in bo zavrnjena.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.

Dodatne informacije: Več  informacij o projektu Manunet in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.manunet.net. Dodatne informacije so na voljo po telefonski številki: (01) 478-46-32 ali po elektronski pošti: urska.zupin@gov.si, kontaktna oseba je Urška Zupin.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani: www.mvzt.gov.si (javni razpisi).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010010.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj