Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2020

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2020

21. 04. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 17. 4. 2020, Stran: 949 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2020 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:

 • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme in strojev,
 • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
 • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2020 do vključno 23. decembra 2020.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je upravičeno:

 • mikro podjetje,
 • malo podjetje in
 • samostojni podjetnik posameznik,ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev znaša 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Vloge morajo biti predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2020, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 20. novembra 2020, do 11. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

 • na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30, ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro, ali na e-naslovu: janja.bicic@tolmin.si;
 • na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin, kontaktna oseba je Melita Drole, Tel: (05) 331-71-42, vsak delovni dan med 8. in 15.30;
 • na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot, Tel: (05) 381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med 14. in 17. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje v času uradnih ur dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj