Samozaposleni lahko uveljavijo pravice iz interventnih zakonov od 18. 4. 2020 dalje

Samozaposleni lahko uveljavijo pravice iz interventnih zakonov od 18. 4. 2020 dalje

14. 04. 2020

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 10. 4. 2020, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Pravkar sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) omogoča samozaposlenim, verskim delavcem ali kmetom uveljavljanje pravic za omilitev posledic epidemije, kot so:

 • Izplačilo pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka
 • Oprostitev plačila prispevkov
 • Odlog plačila akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Povračilo boleznine.

V skladu s 34. členom ZIUZEOP lahko omenjene kategorije oseb uveljavljajo pravico do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, če zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Pri tem lahko uveljavlja to pravico le:

 • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve ZIUZEOP vključen v zavarovanje na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi,
 • družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
 • verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki ima na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost in
 • kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi.

Navedeni upravičenci so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za mesec marec in po 700 evrov za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona in na dan uveljavitve zakona nima neplačanih zapadlih davčnih obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec v skladu s 35. členom ZIUZEOP preko informacijskega sistema eDavki, ki ga vodi FURS, predložiti izjavo, s katero izjavlja, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Kar pomeni za vsaj:

 • 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
 • 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Pri tem ZIUZEOP določa roke izplačil temeljnega dohodka:

 • 25. april, če bo izjava vložena do 18. aprila 2020 za mesec marec,
 • 10. maj, če bo izjava vložena od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj,
 • 10. junij, če bo izjava vložena do 31. maja za posamični mesec (maj) ali mesece skupaj (marec, april, maj)

Pri tem velja omeniti, da je Izjava o zmanjšanem dohodku upravičenca informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani FURS. V primeru, da se ugotovi, da pogoj pomoči ni dosežen, pa bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč.

Prav tako ZIUZEOP določa oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike in kmete. Tako so v skladu z 38. členom ZIUZEOP plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za mesec april in maj 2020 v celoti oproščene samozaposlene osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene na podlagi prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2, in kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi, ter verski uslužbenci registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, če na dan vloge nimajo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Tudi v tem primeru velja, da morajo upravičenci predložiti FURS izjavo do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Pri tem se za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka uporabi ista izjava.

Ne glede na navedeno pa zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost po tem členu, prispevke v obračunu prispevkov samo obračuna, vendar pa za mesece, za katere zavarovanec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov ne sme predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno osnovo kot do sedaj.

Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Prav tako pa 62. člen ZIUZEOP omogoča, da se obrokov predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31. maja 2020, ne plača. Ne glede na 300. člen in 307.b člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.

Dodatna ugodnost je povračilo nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu s 56. členom ZIUZEOP se zavarovancem iz 28. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca, nadomestilo krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) od uveljavitve tega zakona do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela s pravico do nadomestila iz OZZ, oziroma, do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, vendar najdlje do 31. maja 2020. Pri tem je višina nadomestila za drugega zavarovanca (samostojnega zavezanca) iz 28. člena ZZVZZ določena v višini nadomestila po 31. členu ZZVZZ, ki gre za prvih 90 dni začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Delodajalec in samostojni zavezanec vložita zahtevo iz prejšnjega odstavka v elektronski pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020. Pri čemer se glede obračuna, izplačila in povračila nadomestila OZZ smiselno uporabljajo določbe ZZVZZ in na njegovi podlagi izdanih aktov, ki urejajo nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izplača samostojnemu zavezancu nadomestilo OZZ v 30 dneh po predložitvi njegove zahteve za izplačilo nadomestila OZZ.

Velja izpostaviti, da 99. členom ZIUZEOP določa tudi obveznost prejemnikom navedenih ugodnosti, da v primeru, ko je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. V primeru, da subjekt, ki je uveljavil upravičenja po tem zakonu in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in znesek prejete pomoči vrne na podlagi ugotovitvene odločbe v roku 30 dni.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj