Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

14. 04. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 10. 4. 2020, Stran: 908

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije nosilnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

 1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
 2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
 3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
 4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
 5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).

Podporni cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij;
 • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia;
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne trge, vključno z domačim trgom;
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na trgih:

 • nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
 • pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,
 • stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
 • stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
 • stroški lastnih promocijskih image tiskovin.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roki za oddajo vlog so: 24. 4. 2020, do 24. ure, 26. 5. 2020, do 24. ure in 29. 6. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem ali drugem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in ukinil preostali(a) rok(a) oddaje vlog.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 22. 4. 2020 do 12. ure,
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 22. 5. 2020 do 12. ure,
 • za tretji rok oddaje vlog najkasneje do 23. 6. 2020 do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge

oziroma:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 23. 4. 2020 do 13. ure,
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 25. 5. 2020 do 13. ure,
 • za tretji rok oddaje vlog najkasneje do 24. 6. 2020 do 13. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj