Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

11. 02. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2020, Stran: 394

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

 1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
 2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
 3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
 4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
 5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije na tujih trgih, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij) na tujih trgih.

Podporni cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma na tujih trgih, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij na tujih trgih;
 • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov na tujih trgih pod blagovno znamko I feel Slovenia;
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne tuje trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
 • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na tujih trgih:

 • nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
 • pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in tiskanih medijih,
 • stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
 • stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
 • izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 5. 3. 2020, do 24:00 in 8. 5. 2020, do 24:00. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

 • za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 3. 2020 do 12. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 5. 2020 do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

 • za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 3. 3. 2020 do 24. ure in
 • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 6. 5. 2020 do 24. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj