Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020

28. 01. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 24. 1. 2020, Stran: 139

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je:

 • spodbujanje začetnih investicij ter
 • ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je, v skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020, znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju,
 • ustvarjanje novih in ohranitev obstoječih delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,
 • spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
 • spodbujanje razvoja turizma,
 • popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel (v nadaljevanju upravičeno območje).

»Začetna investicija« pomeni:

a) investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, ali

b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem.

Investicija je začetna investicija pod pogojem:

 • da investitor nabavi opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ali poslovno enoto od poslovno ali zasebno nepovezane osebe in
 • da transakcija poteka pod tržnimi pogoji.

Nova gospodarska dejavnost pomeni vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacija dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/70 in 17/08; v nadaljevanju: Uredba SKD) kakor dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju v zadevni regiji, ali pridobitev sredstev poslovne enote, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in ki jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki naj bi se izvajala s pridobljenimi sredstvi, ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Uredbi SKD kakor dejavnost, ki se je v poslovni enoti v zadevni regiji izvajala pred pridobitvijo sredstev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 410.344,00 EUR za leto 2020, od tega:

 • 300.000,00 EUR za sklop A in
 • 110.344,00 EUR za sklop A-turizem.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno torka, 10. 3. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si, z navedbo zadeve 4300-12/2019.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vprašanja in odgovori, ki bodo prav tako objavljeni na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje sedem delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/, po elektronski pošti ali ustno odgovorov ne bomo posredovali.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj