Javni poziv 77SUB-PN19 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Javni poziv 77SUB-PN19 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

26. 11. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 22. 11. 2019, Stran: 2436

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11)),
  • kategorij N3,
  • kategorij M3,
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za lahka gospodarska ter težka vozila, pri čemer so izvzete obnovljene pnevmatike, rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik)).

Energijsko učinkovite pnevmatike so pnevmatike najboljšega izkoristka goriva razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju z energijskimi nalepkami (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do G, pri čemer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter z Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

Za okoljsko naložbo se upošteva nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 dalje do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dokazilo o nakupu in montaži se šteje datum izdaje računa, razen če iz podatkov na računu ne izhaja drugače. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za iste upravičene stroške, v Republiki Sloveniji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za pnevmatike, kupljene v tujini, je potrebno, da podjetje pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi lastne uporabe.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:

  • podjetje, ki proizvedene pnevmatike daje prvič v promet v RS,
  • podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, če je to podjetje njihov končni uporabnik,
  • pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič v promet v RS,
  • pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na številkah: (01) 241-48-40 in (01) 241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro) ali po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki, po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana ali na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj