Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

02. 04. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 29. 3. 2019, Stran: 596

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v nadaljevanju: SE OVE).

Upravičen namen je:

 • a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,
 • b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
 • c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter veljavnimi predpisi v EU.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 - popr., v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.

Upravičeni stroški so:

 • a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
 • b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
 • c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 • d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 • e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
 • f) stroški informiranja in komuniciranja,
 • g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

 • so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
 • so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
 • so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in
 • je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. 

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 10.000.000,00 EUR v obdobju 2019 do 2022.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 7. 2019.

Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 28. 2. 2020.

Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 25. 9. 2020.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Boris Vovčko. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: boris.vovcko@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.energetika-portal.si/javne-objave/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: boris.vovcko@gov.si do objave o porabi sredstev.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj