Pogoji za čezmejno opravljanje storitev

Pogoji za čezmejno opravljanje storitev

15. 01. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Mateja Jurečič

Z letom 2018 je začel veljati nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v RS, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU. Določa pa tudi pogoje za začasno izvajanje storitev v Sloveniji, ki veljajo za zavezance s sedežem v drugi državi članici EU.

V nadaljevanju je pojasnjeno kakšni so novi pogoji za čezmejno opravljanje storitev.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

 • Svojo dejavnost običajno opravlja v Sloveniji - to pomeni, da je podjetje najmanj 2 meseca vpisano v Poslovni register, da ima odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom in le ta ni blokiran.
 • Če zaposluje od 5 do 10 delavcev, ima vsaj enega zaposlenega, ki je vključen v socialna zavarovanja v RS že najmanj 6 mesecev (oz. če je obdobje od ustanovitve krajše, mora biti vključen v socialna zavarovanja od ustanovitve dalje).
 • Če zaposluje več kot 10 delavcev, ima vsaj 3 zaposlene, ki so vključeni v socialna zavarovanja v RS že najmanj 6 mesecev (oz. če je obdobje od ustanovitve krajše, morajo biti vključeni v socialna zavarovanja od ustanovitve dalje).
 • V zadnjih 12 mesecih oz. če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje, skupno število ur vseh delavcev, ki so napoteni, ni preseglo 80% skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu.
 • Ne krši zakonodaje, ki se nanaša na pravice delavcev -to pomeni, da v zadnjih 3 letih ni bila več kot enkrat izrečena globa v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom ali zaposlovanjem na črno ter je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma oz. od ustanovitve dalje predlagal obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (oddaja REK obrazcev) ter da nima neporavnanih davčnih obveznosti.
 • Napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve - to pomeni, da je zaposleni najmanj 30 dni, za polni delovni čas, neprekinjeno vključen v socialna zavarovanja v RS, v kolikor pa je zaposlen za krajši delovni čas, mora biti zaposlen vsaj 6 mesecev pred napotitvijo.
 • Storitev se izvaja v okviru dejavnosti za katero je registrirano podjetje v Sloveniji.
 • Storitev se izvaja na enega izmed dovoljenih načinov - za lastni račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati samozaposleni:

 • Samozaposlena oseba običajno opravlja dejavnost v Sloveniji - to pomeni, da je oseba:

- najmanj 2 meseca vključena v obvezna socialna zavarovanja na podlagi samozaposlitve v RS;

- nima neporavnanih davčnih obveznosti;

- pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da dejansko običajno opravlja dejavnost v RS;

- najmanj 2 meseca vpisana v Poslovni register Slovenije.

 • Storitev se izvaja v okviru dejavnosti za katere je samozaposlena oseba registrirana
 • Storitev se izvaja na podlagi pogodbe sklenjene z naročnikom storitve.

Pred pričetkom čezmejnega dela je potrebno pridobiti obrazec A1

Delodajalec mora za napotene delavce, pred napotitvijo v drugo državo, pridobiti potrdilo A1 - potrdilo o vključitvi v obvezna zavarovanja v državi sedeža podjetja, ki je enotno za vse države EU.

A1 potrdilo se pridobi za čas napotitve na delo v državo EU in za obdobje, kot je določeno na A1 obrazcu. Za to obdobje je delavec zavarovan v drugo podlago obveznega zavarovanja, ki določa drugačen obračun plače (op.p. govorimo o plači za detaširane delavce). Potrdilo A1 se lahko pridobi samo na podlagi vloge preko portala eVem, kateri je obvezno potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi z napotenim delavcem in pogodbo o poslovnem sodelovanju med delodajalcem in naročnikom iz druge države EU. Potrdilo se izda samo ob pogoju, da delodajalec izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje za opravljanje dela v tujini z napotenimi delavci. V kolikor so pogoji za izdajo potrdila izpolnjeni, ZZZS izda potrdilo v roku 5 delovnih dni.

Vlogo za izdajo potrdil A1 je mogoče oddati največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve.

Napotenim delavcem morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni v državi, kjer se delo opravlja. Minimalni delovni pogoji se nanašajo na:

 • maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
 • minimalni plačani letni dopust;
 • minimalne urne postavke;
 • zdravje, varnost in higiena pri delu;
 • varnostni ukrepi glede pogojev za delo in zaposlitev za noseče ženske ali ženske, ki so pred kratkim rodile, za otroke in mlade;
 • enako obravnavanje moških in žensk in druge določbe o nediskriminiranju;
 • pogoje za posredovanje dela delavcev.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, Tel: (07) 490 22 24 ali (07) 490 22 25.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj