Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019

27. 11. 2018

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 23. 11. 2018, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2019, in sicer za naslednje 3 sklope:

  • programov javnih del s področja socialnega varstva
  • programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe
  • programov javnih del s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del.

Opredelitev javnih del: Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (v nadaljevanju: dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi določb 49., 50., 50. a, 51., 52., 53. in 116. člena Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD).

Področja izvajanja, nazivi in vsebine programov javnih del so določene v Katalogu, ki je objavljen na spletni strani Zavoda.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del.

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija (npr. Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v Ljubljani, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ipd).

Ponudbo za izvedbo programa javnega dela odda izvajalec programa javnega dela (v nadaljevanju: izvajalec). Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci.

Program javnega dela se lahko prične izvajati po sklenitvi pogodbe o izvajanju programa javnega dela med Zavodom, izvajalcem in naročnikom programa javnega dela. Dolgotrajno brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po uspešno opravljenem predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega dela z Zavodom in pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del (v nadaljevanju: pogodba o zaposlitvi) z izvajalcem.

Dolgotrajno brezposelne osebe začnejo opravljati javna dela z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izvajalcem javnih del, če v njej ni določen drug datum nastopa dela. Pogodba o zaposlitvi se sklene ob upoštevanju posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno prenehanje, ki so določene v ZUTD. V pogodbi o zaposlitvi so obvezno navedena dela, ki jih bo udeleženec opravljal v programu javnega dela in morajo biti skladna z opisom del udeležencev v odobreni ponudbi za izbor programa javnega dela. Ob upoštevanju obsega dela, ki ga zagotavlja izvajalec v okviru javnega dela, se pogodba o zaposlitvi sklene za delo s polnim delovnim časom ali delovnim časom, krajšim od polnega, vendar ne krajšim od 25 ur na teden oziroma, v primeru zaposlitve invalida, za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti. V pogodbi o zaposlitvi se ne sme dogovoriti razporeditev delovnega časa, ki presega 5 dni na teden, prav tako pa ne delo v deljenem delovnem času. Udeležencem se ne sme naložiti opravljanja nadurnega dela, in opravljanje dela na domu.

Udeleženci imajo za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del, pravico do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti, povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom, letnega dopusta (izkoristijo ga skladno z določbami delovnopravne zakonodaje), regresa za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi ter do varstva pri delu.

Izvajalec mora, za uspešno izvajanje programa javnega dela, zagotoviti udeležencu strokovno usposobljenega mentorja, ki ima vsaj enako raven izobrazbe kot udeleženec. Zavod prednostno napotuje v javna dela dolgotrajno brezposelne, ki so več kot dve leti prijavljeni v evidenci, med katerimi je večina starejših, invalidov in oseb z različnimi oviranostmi.

Namen javnega povabila: Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb. Programi javnih del so opredeljeni v Katalogu.

Cilj javnega povabila: Ciljjavnega povabila je izbor programov javnih del, za izvajanje katerih obstaja javni interes in v katere se bo lahko vključilo okvirno 2.800 dolgotrajno brezposelnih oseb ter si s tem:

  • povečalo zaposlitvene možnosti ali
  • povečalo možnosti prehoda v zaposlitev ali
  • ohranilo ali razvilo svoje delovne sposobnosti ali
  • zagotovilo delovno aktivnost in socialno vključenost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Okvirna višina sredstev znaša 15.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od 5. 12. 2018 od vključno 8.00 ure dalje, do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2019. Za pravočasno ponudbo se šteje ponudba, ki jo Zavod prejme do predvidenega končnega roka za predložitev ponudb (do 30. 4. 2019 do 13.00 ure) oziroma do obvestila o zaprtju javnega povabila.

Dodatne informacije: Vse informacije za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda.

Kontaktna oseba, pri kateri lahko izvajalci dobijo dodatne informacije je Mojca Ulaga. Morebitna vprašanja naslovite pisno na e-naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj