S 1. julijem tudi nova pravila ravnanja s podatki transakcijskih računov

S 1. julijem tudi nova pravila ravnanja s podatki transakcijskih računov

29. 06. 2018

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 27. 6. 2018, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki velja od velja od 22. februarja 2018 so se v slovenski pravni red prenesle določbe nove Direktive o plačilnih storitvah - Direktiva (EU) 2015/2366 (v nadaljevanju PSD2).

ZPlaSSIED uporabnikom transakcijskih računov prinaša predvsem višjo stopnjo varnosti plačil in hkrati varstva potrošnikov, spodbuja inovacije in konkurenčnost ter zagotavlja enake pogoje poslovanja za vse ponudnike plačilnih storitev, ki delujejo na trgu. Poleg tega uvaja tudi dve novi plačilni storitvi - storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih, s katerimi je omogočen dostop do plačilnega računa imetnika tudi s strani nebančnega ponudnika, ki lahko s soglasjem imetnika plačilnega računa odreja plačila in mu zagotavlja inovativne plačilne storitve.

V zvezi s tem so banke že pristopile k spremembam splošnih pogojev, ki se nanašajo na:

  1. sprememba roka, v katerem lahko banka uporabniku zaračuna stroške odpovedi pogodbe, in sicer skrajšanje roka z 12 na 6 mesecev;
  2. znižanje zneska, ki ga uporabnik krije v primeru izvršitve neodobrenih plačilnih transakcij, zaradi katerih je nastala izguba, na 50 evrov, kot posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega plačilnega instrumenta ali zlorabe plačilnega instrumenta;
  3. spremembe glede plačila stroškov v primeru čezmejnih plačilnih transakcij v vseh valutah - obvezna uporaba opcije SHA, kar pomeni, da tako plačnik kot prejemnik plačila plačata stroške svoji banki;
  4. dopolnitve v zvezi s storitvami odreditve plačil in storitvami zagotavljanja informacij o računih.

Poleg vsebinskih sprememb ZPlaSSIED prinaša tudi spremembe pri dostopu do podatkov o transakcijskih računih v registru, ki ga v skladu z Aktom o vodenju registra transakcijskih računov vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Še vedno velja, da banke, ki vodijo transakcijske račune (t.j. Banka Slovenije glede računov bank in hranilnic ter Uprava za javne prihodke za transakcije proračunskih uporabnikov) tekoče dostavljajo AJPES podatke za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov. Pri tem morajo tudi imetniki transakcijskih računov, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v registru transakcijskih računov pred začetkom opravljanja dejavnosti sporočiti, da gre za transakcijski račun za opravljanje dejavnosti. V kolikor pa samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost tega ne stori, je lahko na osnovi prekrškovnega postopka, ki ga vodi Finančna uprava Republike Slovenije, kaznovana po določbah 310. člena ZPlaSSIED – torej s plačilom globe od 500 do 5.000 evrov. V skladu s 330. členom ZPlaSSIED podjetniki in zasebniki, ki še vedno za opravljanje dejavnosti uporabljajo transakcijske račune, ki niso javni in brezplačno dostopni v registru transakcijskih računov, najkasneje do 30. junija 2018 ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, zagotovijo ustrezne podatke.

Še vedno velja, da so v skladu s 194. členom ZPlaSSIED podatki v registru transakcijskih računov javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES, razen osebni podatki fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnost. Do osebnih podatkov pa so upravičeni:

  1. osebe, ki so na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova upravičene predlagati postopek izvršbe ali zavarovanja zoper imetnika transakcijskega računa v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ali z drugim zakonom, ki določa postopek prisilne izvršitve terjatev;
  2. sodišča in drugi organi, ki opravljajo dejanja v postopku izvršbe ali drugih postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih pristojnosti;
  3. ponudniki plačilnih storitev za namen izvrševanja sklepov o izvršbi;
  4. imetnik transakcijskega računa glede podatkov, ki se nanašajo nanj, ter druge osebe, za katere drug zakon določa pravno podlago in namen obdelave osebnih podatkov po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

AJPES posreduje osebne podatke o transakcijskem računu fizične osebe prosilcu na podlagi zahteve za pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov po določbah Zakona o upravnem postopku (ZUP). Zahteva za pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov se vloži v pisni ali elektronski obliki v skladu z Navodilom za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki.

AJPES zagotavlja sodiščem, davčnemu organu in drugim organom, ki so pristojni za izvršbo ter drugim državnim organom, nosilci javnih pooblastil ali drugimi osebami, ki so na podlagi posebnega zakona upravičeni za pridobitev podatkov iz registra, neposredni elektronski dostop do podatkov iz registra transakcijskih računov. Za posredovanje podatkov iz registra transakcijskih računov AJPES prosilcu zaračuna stroške v skladu s Tarifo nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov, razen če posamezen prosilec po posebni zakonski podlagi ni upravičen do brezplačne pridobitve podatkov.

Vse sprememb, ki jih je prinesel ZPlaSSIED s spremenjenimi podzakonskimi akti se uporabljajo od 1. julijem 2018 dalje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj