Javno zbiranje ponudb za najem prostorov za gostinsko dejavnost na naslovu: Na Grivi 3a, 1358 Log pri Brezovici

Javno zbiranje ponudb za najem prostorov za gostinsko dejavnost na naslovu: Na Grivi 3a, 1358 Log pri Brezovici

26. 06. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 22. 6. 2018, Stran: 1495

Predmet javnega zbiranja: Predmet najema so prostori za gostinsko dejavnost skupne površine 200,6 m2 v 1. in 2. etaži (ID prostorov za gostinsko dejavnost: 1996-2038-1), sanitarije v 1. etaži (so del prostora z ID 1996-2038-4) in gostinski vrt v obsegu 7,29 m x 12,3 m. Omenjena prostora in gostinski vrt so v sklopu športno rekreacijskega objekta na naslovu: Na Grivi 3a, 1358 Log pri Brezovici (ID 1996-2038), stoječega na zemljišču s parc. št.: 657/12, k.o. 1996 - Log. Sanitarije so v souporabi tudi z ostalimi uporabniki objekta.

Dela stavbe z ID 1996-2038-1 in 1996-2038-4 sta vpisana v kataster stavb, etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vpisana.

Lastninska pravica Občine na parc. št. 657/12 k.o. 1996 - Log je vpisana v zemljiško knjigo.

Predmet najema je opremljen in primeren za takojšnjo uporabo. Seznam opreme je sestavina te objave.

Parkiranje je zagotovljeno na parkirnih površinah v neposredni bližini objekta ID 1996-2038, ležečih na zemljiščih s parc. št. 654/13, 657/2, 657/10, 657/18, 658/20 k.o. 1996 - Log, ki so v lasti najemodajalca in so namenjene širši javni uporabi.

Za objekt ID 1996-2038, v katerem se nahaja predmet najema, sta bila izdana gradbeno dovoljenje UE Vrhnika, št. 351-155/2010 z dne 16. 11. 2010, pravnomočno dne 30. 11. 2010 in uporabno dovoljenje UE Vrhnika, t. 351-184/2011 z dne 1. 12. 2011, pravnomočno dne 20. 12. 2011.

Energijski kazalniki energetske učinkovitosti predmeta najema, povzeto iz energetske izkaznice stavbe, št. 2018-509-122-54651, ki velja do 14. 2. 2028.

Občina je lastninsko pravico na celotnem objektu Na Grivi 3a, v katerem se nahaja predmet najema, pridobila na podlagi arbitražne odločbe Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije št. SA 5.6-4/2015.

V teku je sodni postopek po tožbi Občine na razveljavitev zgoraj navedene arbitražne odločbe. V kolikor bo arbitražna odločba razveljavljena, bo prišlo do spremembe lastništva na objektu (in s tem na predmetu najema). Sprememba lastništva ne bo vplivala na veljavnost najemne pogodbe, zamenjala se bo le oseba najemodajalca.

Več

Razpisnik: Občina Log - Dragomer

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 9. 7. 2018, do 13. ure.

Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe na račun Občine Log - Dragomer plačati varščino v znesku 3.574,00 EUR, in sicer najkasneje do 6. 7. 2018 (do tega roka mora varščina prispeti na račun Občine).

Dodatne informacije: Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s predmetom najema in v zvezi s postopkom oddaje v najem se obrnite na mag. Lariso Istenič, Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, Tel: (01) 750-77-00, e-naslov: larisa.istenic@log-dragomer.si.

Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi.

Javna objava je v celoti objavljena na spletni strani Občine (podstran Za občane/Razpisi in javne objave/Aktualni razpisi) in v Uradnem listu RS, razglasni del.

Pojasnila in odgovori, spremembe in dopolnitve te objave bodo objavljene na gornji spletni strani. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah te objave in so sami odgovorni za spremljanje navedenih spletnih strani.

Občina si pridržuje pravico, da vsebino kateregakoli dela objave spremeni ali dopolni.

Vse spremembe in dopolnitve objave ter dana pojasnila in odgovori so sestavni del objave.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj