Javni razpis - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Javni razpis - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

26. 06. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 22. 6. 2018, Stran: 1474

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji razpisa: Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:

  • a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
  • b) zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
  • c) povečanje dodane vrednosti MSP,
  • d) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
  • e) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 10. 8. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si. Vprašanja morajo prispeti na omenjeni naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oz. iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oz. preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj