Letos nič več posredovanja podatkov na obrazcih M-4

Letos nič več posredovanja podatkov na obrazcih M-4

17. 04. 2018

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 11. 4. 2018, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

V mesecu aprilu so vsa leta do sedaj (oz. do leta 2017) morali delodajalci posredovati podatke o plači in nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ).

Posredovanje podatkov je v zadnjih letih doživelo precej sprememb - tako se je postopno prešlo iz papirnega posredovanja na posredovanje podatkov preko spletne aplikacije, z zadnjimi zakonskimi spremembami pa tudi tega ni več.

V skladu z zakonskimi spremembami in obvestilom za javnost ZPIZ, z dne 11. januarja 2018 delodajalci za leto 2017 niso dolžni posredovati podatkov o plači in nadomestilih plače za delavce v delovnem razmerju. Uveden je bil namreč nov način pridobivanja teh podatkov, in sicer tako, da se podatki, potrebni za oblikovanje pokojninske osnove, sporočajo na obrazcih REK-1, ki se posredujejo na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), ta pa jih posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki na podlagi teh podatkov oblikuje prijavo podatkov o osnovah. S tem je za obdobja po 1. januarju 2017 prenehal status delodajalcem kot zavezancem za prijavo podatkov o osnovah oziroma zavezancem za posredovanje podatkov na obrazcu M-4.

V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Podatke zagotavljajo pravne in fizične osebe, ki so zavezanci za vložitev prijav podatkov o zavarovanju opredeljeni v predpisih, ki urejajo matično evidenco.

Tako je v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) določeno, da so delodajalci, ki so plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbah ZPIZ-2, v obračunu davčnega odtegljaja dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, kot tudi spremembe teh podatkov, in sicer na način in v rokih po določbah ZDavP-2, kot jih le-ta določa za  predložitev obračuna davčnega odtegljaja.

Pri tem velja spomniti na zadnje spremembe 32. člena ZMEPIZ-1, ki določa, da so podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, dolžni sporočiti tudi delodajalci in izplačevalci nadomestil plače, ki niso plačniki davka in niso fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, v obračunu prispevkov za socialno varnost, in sicer za delavce v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih ZPIZ-2 in delavcu med trajanjem delovnega razmerja neposredno izplačujejo plačo oziroma nadomestilo plače in ki so dolžni predložiti obračun prispevkov za socialno varnost za te delavce. Prav tako pa so dolžne te podatke posredovati tudi organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo začasna in občasna dela.

Vrsto, obliko in način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, kjer v prilogah k Pravilniku natančneje pojasnjuje vrste dohodkov ter obseg poročanja.

Podrobnejši opis podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje, pa je od januarja 2018 na voljo tudi na spletni strani FURS.

Ne glede na to, da se podatki za oblikovanje prijave o osnovi od 1. 1. 2016 dalje zbirajo na obračunu davčnega odtegljaja, pa so delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji, ki za obdobja do 31. 12. 2016 še vedno niso posredovali podatke oziroma spremembe že posredovanih podatkov, to storijo čim prej in preko aplikacije, če jih niso posredovali oziroma jih niso posredovali v predpisanih rokih.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj