Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

13. 03. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 9. 3. 2018, Stran: 615

Namen razpisa: Namen razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

Cilji razpisa: Cilji razpisa so:

 • izboljšanje digitalne predstavitve vodilnih destinacij slovenskega turizma,
 • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilnih destinacij, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,
 • osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Ciljna skupina, ki so ji namenjene storitve vodilnih destinacij, so mikro, mala in srednje velika podjetja v posameznih vodilnih destinacijah. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši nadaljnji razvoj navedenim podjetjem.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in z razvojem turističnih produktov.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljuje, da se Slovenija deli na štiri turistične makro destinacije:

 • Mediteranska Slovenija,
 • Alpska Slovenija,
 • Termalna Panonska Slovenija,
 • Osrednja Slovenija & Ljubljana.

S krovne ravni (ministrstvo, Slovenska turistična organizacija, v nadaljevanju: STO) se ne predvideva in ne predpisuje sistem formalnega organiziranja v okviru posamezne makroregije, se pa regijska raven jasno umešča v organizacijski in komunikacijski model STO.

Za vsako makro destinacijo so v nadaljevanju opredeljeni naslednji strateški sklopi.

 • Vodilne destinacije: To so destinacije, ki so vodilne glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje podobe/prepoznavnosti makro destinacije in s tem Slovenije praviloma je opredeljenih od šest do deset vodilnih destinacij v okviru makro destinacije.
 • Temeljno merilo za vključitev v kategorijo vodilnih destinacij določene makro destinacije je število prenočitev, ki ga po potrebi korigiramo s ponderjem vpliva destinacije na podobe oziroma prepoznavnost makro destinacije.
 • Druge destinacije: To so destinacije, ki ustvarijo določen obseg prenočitev, vendar pod pragom vodilnih destinacij (praviloma nad 8.000 oziroma 10.000 prenočitev letno).
 • Nosilni produkti: To so produkti, ki so osrednjega pomena tako glede današnjega obsega prenočitev/potrošnje in vpliva na podobo/prepoznavnost makro destinacije kot tudi glede njihovega prihodnjega potenciala za rast glede na privlačnost tega trga in konkurenčnost slovenskega produkta na tem trgu.

Digitalna promocija turistične ponudbe Slovenije

Na podlagi javnega razpisa želimo zagotoviti digitalno platformo za doseganje višje promocijske učinkovitosti slovenskega turizma. V skladu z globalnimi trendi je Slovenija sprejela digitalno trženje kot enega izmed ključnih vzvodov pri ustvarjanju dodane vrednosti od turizma in za turiste. Slovenija je na nacionalni ravni uspešno na poti digitalizacije trženja, temu pa v enaki meri ne sledi trženje na ravni destinacij. Za dvig uspešnosti slovenskega turizma je potrebna nadaljnja krepitev digitalnih aktivnosti na ravni vodilnih destinacij.

Razvoj turističnih produktov

V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija želimo spodbuditi oblikovanje novih integralnih turističnih produktov za 5-zvezdična doživetja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije po posameznih makro destinacijah opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je 4.600.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 9. 4. 2018 in 11. 6. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si s pripisom Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj