Javni razpis za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Špitalič v Občini Kamnik

Javni razpis za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Špitalič v Občini Kamnik

17. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 102, Datum: 11.12.2009, Stran: 3097

Predmet razpisa: Predmet razpisa je podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru iz 10. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica - širitev v Občini Lukovica, Zala v Davči v Občini Železniki, Špitalič v Občini Kamnik, Paka - širitev 2 v Mestni občini Velenje in Hardeška šuma v Občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 1/09), kot to izhaja iz tabele T1.

T 1

Prostor, uredba, člen v uredbi

Vrsta rudarske pravice

Mineralna surovina

Čas trajanja rudarske pravice

Predvidena letna količina proizvodnje v kubičnih metrih v raščenem stanju

Špitalič, Uredba št. 1/09, 10. člen

Izkoriščanje

tehnični kamen dolomit

14 let

do 20 tisoč

Rudarska pravica se podeli v skladu s pogoji iz Uredbe št. 1/09.

Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas, kot je določen v Uredbi št. 1/09 in kot to izhaja iz tabele T1 v II. točki razpisa, in začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;

- da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;

- da ima poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;

- da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine;

- da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, in 68/08), to zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali pogodba o prenosu stvarne pravice - služnosti), pri čemer mora tak pravni posel skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija;

- da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;

- da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: Rok za oddajo prijave je 11.1.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, Kontaktna oseba: mag. Roman Čerenak, Tel: (01) 400-33-33.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009102.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj