Drugi javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Drugi javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

29. 06. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 30. 6. 2017, Stran: 1685

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji (v nadaljevanju RGS Primorsko-notranjske regije) za bančne kredite, ki jih RRA Zeleni kras (v nadaljevanju izvajalec) razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Primorsko-notranjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Primorsko-notranjske regije.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečanje investicijske aktivnosti v Primorsko-notranjski regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na območju Primorsko-notranjske regije.

Namen razpisa: Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Primorsko-notranjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v Primorsko-notranjski regiji in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Vlagatelji morajo opravljati dejavnost na upravičenem območju.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR, razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.

Razpisnik: RRA Zeleni kras, d.o.o.

Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 6. 2018.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditno-garancijski odbor RGS Primorsko-notranjske regije najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v mesecu bodo praviloma obravnavane in rešene do 5. v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka, Tel: (05) 721-22-33 in (05) 721-22-40 ali na e-naslovu: info@rra-zk.si, oziroma na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o.: www.rra-zk.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka in na spletni strani: www.rra-zk.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Z objavo tega razpisa, se zapre javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Primorsko-notranjske regije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/15, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 22/16.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj