Koledar poročanja za mesec maj 2017

Koledar poročanja za mesec maj 2017

28. 04. 2017

Objavljeno: www.racunovodja.com, 25. 4. 2017, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v maju 2017 ne smete zamuditi.

Do 3. 5.

 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar – marec 2017
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2016 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

Do 10. 5.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za april 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Statistika finančnih računov - samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. januar do 31. marec 2017

Do 15. 5.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2017 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v aprilu 2017;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ, zadnji rok za upoštevanje nove zavarovalne osnove) za april 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 5. 2017
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za april 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 5. 2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2017

Do 18. 5.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni;
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2017

Do 19. 5.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2017
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za april 2017
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za april 2017
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2017
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2017
 • Obrazec DDV-O za april 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2017 (op. plačilo DDV je 31. 5.)

Do 22. 5.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 33,24 EUR, PIZ 32,43 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za april 2017 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 23. 3.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 25. 5.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila

Do 31. 5.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2017
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2017
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2017 izplačani samostojno
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2017
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2017
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

OPOMBE:

1) Novost od 1. 1. 2017 ZDAvP-2:

 • 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
 • Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.

2) Kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

3) 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj