Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

28. 03. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017, stran: 741

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
  • spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter - Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.

Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.

V primeru, da je ena in ista oseba lastnik oziroma solastnik več podjetij, se lahko na razpis prijavi samo eno teh podjetij.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, da bi bila upravičena do sredstev, so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 75.200,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šempeter - Vrtojba

Rok: Javni razpis je odprt do 8. 5. 2017 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na sedežu občine, Kontaktna oseba: Danijela Kos, Tel: (05) 33-51-008. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: danijela.kos@sempeter-vrtojba.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija za posamezni ukrep z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na elektronski naslov: danijela.kos@sempeter-vrtojba.si, posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine: http://www.sempeter-vrtojba.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj