Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2017

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2017

21. 02. 2017

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 27. 1. 2017, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/2016) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 87.000 evrov. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 %, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30. 11. 2017. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Kreditna sredstva z benificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

  • za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
  • za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Ajdovščina. Pri nakupu premičnin se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podjetnika posameznika.

Več o pogojih

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje do 15. 11. 2017 do 12. ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina, Kontaktna oseba: Janez Furlan, Tel: (05) 365 91 26 (v času uradnih ur organa) ali na Območni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščini, Kontaktna oseba: Marko Rondič, Tel: (05) 364 49 00.

Razpisna dokumentacija: Interesenti oddajo vlogo z zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu, ki ga natisnejo s spletne strani: www.ajdovscina.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj