Kako morate espeji pripraviti letno poročilo

Kako morate espeji pripraviti letno poročilo

17. 01. 2017

Objavljeno: Finance, 4. 1. 2017, http://www.finance.si/, Avtor: Špela Mikuš

Espeji, do 31. marca morate tudi vi na AJPES oddati letno poročilo. Izjema pri letnem poročilu ste normirani espeji. Če imate normiran espe, vam namreč ni treba oddati letnega poročila. Če si normiranci vseeno želite javne objave na AJPES, se o tem lahko dogovorite neposredno z AJPES. Preostale oblike espejev, vas pa v teh tednih obvezno čaka oddaja letnega poročila.

1. Kaj mora vsebovati poročilo?

Letno poročilo malih samostojnih podjetnikov ima dve glavni sestavini. To sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Ne mučite se z dodatnimi pojasnili, teh vam ni treba dodajati.

Letno poročilo srednje velikega in velikega podjetnika pa obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter pojasnila in razkritja ter poslovno poročilo.

2. Čemu namenite več pozornosti?

Podjetnik sestavi letno poročilo na podlagi podatkov iz poslovnih knjig ter popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov. Zato morate vsaj enkrat na leto uskladiti stanje v knjigah z dejanskim stanjem. Narediti morate inventuro ter izpeljati druge kontrolne postopke, na primer izpolnitev obrazcev IOP, uskladitev terjatev in obveznosti, popise posojil ...

Zadnji dan poslovnega leta pa je bilančni presečni dan, na katerega zaključite knjige. Takrat morate preveriti, v katero kategorijo glede velikosti se razvrščate (po 55. členu zakona o gospodarskih družbah). Od tega bo namreč odvisen obseg vašega poročanja.

3. V čem je letno poročilo espeja drugačno od deoojevega?

Glavna razlika je v tem, da letno poročilo espeja nikoli ni predmet obvezne revizije. Sheme računovodskih izkazov in nadrobnost členitve pa so enake kot pri gospodarskih družbah. Espe nima osnovnega kapitala, temveč podjetnikov kapital.

4. Komu ga dostavite?

Letno poročilo oddate le AJPES. Letno poročilo se namreč šteje kot priloga k davčnemu obračunu, če pri oddaji obračuna to dejstvo izrecno navede. Sicer pa je navadno praksa med espeji, da davčni obračun in letno poročilo oddajajo hkrati, saj brez davčnega obračuna (za katerega je skrajni rok prav tako 31. marec) ne boste mogli pripraviti letnega poročila.

5. Kako poteka oddajanje?

Kot pojasnjujejo na AJPES, morate espeji predložiti podatke prek spletne aplikacije po brezplačni registraciji ter vključitvi v sistem e-Pooblastil z ročnim vnosom ali uvozom XML-datoteke.

Obrazce lahko potrdite ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, podpisanim od zastopnika poslovnega subjekta, ki ga predložite izpostavi AJPES osebno ali pa ga pošljete po pošti s povratnico.

6. Morate oddati ločen obrazec za državno statistiko?

Samostojni podjetniki morate za državno statistiko AJPES predložiti podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za prejšnje koledarsko leto, do takrat pa morate predložiti tudi letno poročilo za javno objavo. Pri tem lahko mikro in mali podjetniki uveljavite poenostavitev, tako da s predložitvijo podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložite tudi izjavo, s katero dovolite, da se ti podatki uporabijo tudi za javno objavo.

Srednji in veliki samostojni podjetniki posamezniki boste za leto 2016 predložili podatke iz letnega poročila za namen državne statistike na enakih poenotenih obrazcih kot mali samostojni podjetniki – in ne več kot družbe. Letno poročilo srednjega in velikega podjetnika za namen javne objave (v neenotni obliki), ki ne more uveljaviti poenostavitve, poleg bilance stanja, izkaza poslovnega izida in pojasnil k izkazom obsega tudi izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj