Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

09. 12. 2009

Objavljeno: Tax-Fin-Lex, Glasnik, Št. 38, letnik IV, 1. december 2009, www.tax-fin-lex.si/StaticContent/TFLGlasnik/TFLGlasnik-2009-38.htm

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D), (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/2009 z dne, 27.11.2009, velja od 28.11.2009)

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS št. 117/2006 do 96/2009) se dopolnjuje 95. člen, tako da se glasi:

»95. člen: Uporaba 15. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb:

  • 1. Za obresti na dana oziroma prejeta posojila od povezanih oseb, ki so bila sklenjena pred dnem začetka uporabe tega zakona, se uporablja 15. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo).
  • 2. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za obresti na dana oziroma prejeta posojila od povezanih oseb, ki so bila sklenjena pred dnem začetka uporabe tega zakona, upošteva obračunane obresti do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere, če se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera oziroma do višine povprečne mesečne priznane obrestne mere, če se te obresti obračunavajo za obdobje, daljše od enega meseca, pri čemer to obdobje ne more biti daljše od enega leta.
  • 3. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za obresti na dana oziroma prejeta posojila od povezanih oseb, ki so bila sklenjena pred dnem začetka uporabe tega zakona, za obresti, obračunane za obdobja od 7. junija 2008 dalje, uporabljata prvi in drugi odstavek 19. člena tega zakona.

Novela vsebuje tudi prehodno določbo (2. člen - postopkovna določba), ki se navezuje na 95. člen ZDDPO-2, ki pravi, da zavezanci, ki uveljavijo spremembo davčne obravnave obresti na podlagi drugega ali tretjega odstavka 95. člena zakona, lahko zahtevajo vračilo že plačanega davka, če bi bila njihova obveznost za davek zaradi spremenjene davčne obravnave manjša. Zavezanci zahtevajo vračilo davka po prvem odstavku tega člena s posebnim popravkom obračuna za ta namen, ki ga morajo ne glede na roke, določene v zakonu, ki ureja davčni postopek, predložiti najpozneje do 31. marca 2010.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj