Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)

13. 06. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 10. 6. 2016, Stran: 1370

Predmet razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi z javnim razpisom spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih proizvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Z navedenimi aktivnostmi se bo prispevalo k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu in posledično omogočalo ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Turistični proizvod je po tem razpisu kombinacija izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov v povezavi z njihovim obiskom turistične destinacije.

Pod pojmom nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije.

Pod pojmom inovativen turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod s karakteristikami, ki ga razlikujejo od podobnih turističnih proizvodov na trgu (pod trgom je mišljeno vsaj območje Slovenije) in vsebuje elemente nenavadnosti, izvirnosti, sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma.

Razpis se izvaja na območju Vzhodne kohezijske regije in na območju Zahodne kohezijske regije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma (MSP).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.199.142,18 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22. 2. 2017. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. 8. 2016. Naslednji odpiranji bosta 7. 12. 2016 in 22. 2. 2017. Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 12. ure dva dni pred odpiranjem.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, Kontaktna oseba: Alojz Posedel, Tel: (01) 400-36-37 in na spletni strani ministrstva.

Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in se smatrajo za del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj