Javna dražba za prodajo nepremičnin - Občina Rogatec

Javna dražba za prodajo nepremičnin - Občina Rogatec

23. 05. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 20. 5. 2016, Stran: 1135

Predmet javne dražbe: Občina Rogatec objavlja javno dražbo za prodajo poslovnega prostora v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu: Trg 13, Rogatec, z neto tlorisno površino 173,66 m2, ID znak: 1178-225-4, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe na parc. št. *37/1, k.o. 1178 - Rogatec. Objekt, v katerem so poslovni prostori, je kulturna dediščina EŠD: 17491, zato v skladu z določilom šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) energetska izkaznica ni potrebna.

V skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14 in 20/14 - popr.), se objekt nahaja v enoti urejanja prostora z oznako RO28 - Rogatec - trško jedro in graščina Strmol, namenska raba območja je CU - osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

Stanovanjsko-poslovni objekt se nahaja v območju trškega jedra Rogatec, ki je v skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec (Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot kulturni spomenik. Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.

Izklicna cena za poslovni prostor na naslovu: Trg 13, Rogatec, je 58.000,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije.

Razpisnik: Občina Rogatec

Rok: Rok za prijavo je 6. 6. 2016, do 10. ure.

Javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, v sejni sobi v prvem nadstropju, v ponedeljek, 6. 6. 2016, z začetkom ob 11. uri, in sicer za vsako nepremičnino posebej, po vrstnem redu, kot si sledijo pod zaporednimi številkami.

Varščina, ki jo morajo za pristop k javni dražbi posamezne nepremičnine plačati dražitelji, znaša 10 % od izklicne cene te nepremičnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmetov javne dražbe, so na voljo pri Klavdiji Križanec, Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, Tel: (03) 812-10-28, e-pošta: obcina.rogatec.klavdija@siol.net.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj